17. Manipulacions geomètriques

 

Retorn


Dimensions de les imatges

Les imatges tenen unes mides horitzontals i verticals, que es mesuren en píxels. No s'han de confondre les mides reals d'una imatge amb les mides amb què apareix en la pantalla o sobre el paper quan l'imprimim, ja que en cada cas hi ha factors que ajusten les mides obtingudes a partir de les mides reals. Pere comprovar-ho, n'hi ha prou de comparar l'aparença d'una mateixa imatge en dues pantalles d'ordinador diferents. En tot el que segueix només ens referim a les mides reals, en píxels, de la imatge.

 

Canvi de les mides d'una imatge

El GIMP permet el canvi de les mides de les imatges; d'aquesta operació en diem escalar la imatge. Trobem aquesta eina a Imatge > Ajusta la mida de la imatge. Apareix un quadre de diàleg que ens mostra les dimensions inicials de la imatge. Podem actuar-hi de diverses maneres:

quadre d'escalar

En tots dos casos s'acaba l'operació fent clic a Ajusta la mida.

Cal tenir present que cada vegada que modifiquem les mides d'una imatge, aquesta perd qualitat, especialment si l'ampliem.

 

Canvi de les proporcions

Canvi de proporcionsAlgunes vegades desitgem canviar les proporcions entre l'amplada i l'alçada de la imatge. En aquest cas fem clic damunt la icona que mostra la vinculació entre l'alçada o l'amplada; a continuació actuem com en el cas anterior, amb la diferència que ara cal donar per separat les mides de la nova alçada i de la nova amplada (en píxels o en percentatge).

Aquesta operació, com és lògic, deforma la imatge; cal considerar si la deformació produïda és acceptable, especialment si la imatge conté figures humanes.

La imatge de la dreta és la mateixa que la de l'original de l'esquerra. L'alçària és la mateixa; l'amplada, però, és molt menor. Trobeu acceptable el paisatge? I la figura humana?.

 

Girs

A Imatge > Transforma hi ha diverses opcions, de significat obvi:

 

Gir i retall

Hi ha un grup d'eines afins, Gira/Perspectiva que permeten fer girs, retalls i deformacions. La més simple és l'eina Gira, que gira el contingut de la imatge segons un angle qualsevol, i té l'avantatge que, mentre el fem, veiem el resultat final del gir.

eines de gir i de distorsió

Aquesta eina és molt útil per redreçar fotografies que han quedat tortes. Cal fer tres operacions successives:

Gira i retalla

A l'esquerra, la imatge original, amb la torre de l'església notòriament torta. Al mig, resultat d'haver-hi aplicat el gir fins a posar-la vertical: això fa que en els quatre angles apareguin sectors buits, indicats per una imatge d'escaquer grisa. A la dreta, la imatge final, retallada.

 

Distorsions

Dins el grup Gira/Perspectiva hi ha diverses formes de distorsió geomètrica d'una imatge. En destacarem dues:

Aquestes eines s'apliquen fent clic en un punt i arrossegant en el sentit oportú. Cal, com en el cas anterior, començar ampliant l'àrea de treball i, un cop obtingut l'efecte desitjat, retallar els espais buits generats.

Gira i retalla

Degut a l'açada a què està situat el rellotge de sol, ha estat impossible fer-ne una foto frontal, sinó la que es mostra a l'esquerra. L'aplicació de l'eina Perspectiva ha permès obtenir el resultat que es mostra a la dreta.

 

Manipulacions geomètriques de les capes

De la mateixa manera que les imatges en conjunt, també es poden fer manipulacions geomètriques limitades a una capa: Capa > Transforma. El funcionament és el mateix.