17. Manipulació dels colors

 

Retorn


Introducció

El GIMP té unes 40 eines que fan possible la modificació dels colors. S'hi accedeix a través del menú Colors. Aquestes eines es poden aplicar al conjunt o a una selecció (que, lògicament, cal crear abans). Tots aquests programes mostren el resultat d'una manera provisional, que no es fa definitiva fins que no confirmem la tria.

A continuació exposem les característiques bàsiques de les eines principals.

 

Colors > Balanç de colors

Permet equilibrar la intensitat relativa dels colors complementaris: vermell – cian (= aiguamarina), magenta – verd i groc – blau. Normalment es fa servir per al tons mitjans (ni molt clars ni molt foscos), però també es pot aplicar als colors vius (=ressaltats) i als foscos (=ombres).

Balanç de colors

S'han incrementat els vermells mitjans (original a l'esquerra; modificada a la dreta).

 

Colors > To – Saturació avançat

Permet virar els colors cap al vermell (to cap a l'esquerra) o cap al blau (to cap a la dreta); fer els colors més vius (saturació cap a la dreta) o més apagats (saturació cap a l'esquerra) i més esblanqueïts (lluminositat cap a la dreta) o menys esblanqueïts (lluminositat cap a l'esquerra).

Pot aplicar-se al conjunt dels colors (és l'opció inicial) o a una família de colors (sis opcions: vermell, groc, verd, aiguamarina, blau i magenta).

Canvi de la saturació

Increment de la saturació i manteniment dels altres paràmetres.

 

Colors > Brillantor – Contrast

Augmenta o disminueix la lluminositat i el contrast (més contrast vol dir més fosc allò que ja és fosc i més clar allò que ja és clar).

Brillantor i contrast

Augment de la brillantor i del contrast

 

Colors > Redueix el nombre de colors

Redueix el nombre de colors i dóna a la imatge una aparença de póster.

Reducció del nombre de colors

Reducció del nombre de colors

 

Inversió de colors

Amb l'opció Colors > Inverteix, cada color és substituït pel seu complementari:

Vermell <---> Aiguamarina
Verd <---> Magenta
Blau<--->Groc

I alhora, el negre passa a blanc i el blanc a negre.

colors complementaris

Esquema dels colors complementaris

Inversió de color

A l'esquerra un conegut quadre de Van Gogh. A la dreta, resultat de la inversió de color.

 

inversió del valorInversió de valors

Una altra alternativa, Colors > Inverteix el valor, respecta la naturalesa original del color (és a dir, per exemple, els verds continuen essent verds), però els colors molt vius passen a quasi negres, i al contrari.

Areta, resultat de la inversió del valor en el mateix quadre de Van Gogh.

 

 

Colors > Automàtic

Hi ha un conjunt d'eines automàtiques de millora del color. Són contextuals; és a dir, influeixen sobre el cada color primari en funció del conjunt de la imatge, i per tant millor que definir-les és provar-les en cada cas, i tenir present que el que ha funcionat bé en una situació concreta pot ésser desastrós en una altra.

Canvis automàtics.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Original; Equalitza; Balanç de blanc, i Normalitza

 

Colors > Dessatura

Suprimeix els colors de la imatge, que queda reduïda a escala de grisos (Nota: tècnicament la imatge continua essent de color, i per tant podem continuar el treball afegint-hi contingut amb color).

Canvi a escala de grisos.

Reducció a escala de grisos

 

De color a transparència

Amb l'eina Colors > Color a alfa triem un color d'origen i aconseguim que tots els colors que s'hi relacionen esdevinguin canal alfa en la mesura de la similitud; és a dir que no es produeix una transparència total arreu sinó un gradient de transparències.

Gradient de transparències.

A l'esquerra, la imatge original. Hem creat una nova capa de color amb un color nou, hem fet transparents els blaus de la imatge original i finalmet hem invertit l'ordre de les capes. El resultat és la imatge de la dreta. Aquí no és qüestio de discutir la qualitat del color del cel sinó d'adonar-se que les diferències entre dreta i esquerra en el cel antic subsisteixen en el nou, i que tot allò que s'allunya completament del blau - les fulles de ginesta - ha quedat sense modificació.