15. Canals de colors

 

Retorn

Canals de colors

Les imatges es formen per mescla additiva de colors, a partir de tres colors primaris: vermell, verd i blau. En el GIMP aquests tres components, com també la transparència, constitueixen sengles canals, semblants als que contenen dades sobre una selecció o sobre un camí, amb la diferència que en aquest cas es formen automàticament. Aquests canals poden ésser visualitzats i modificats.

Camisa hawaiana

A la dreta, imatge d'una camisa hawaiana, i a sota, visualització dels tres components o canals de color de la imatge, vermell, verd i blau. El blanc indica plenitud del color corresponent, el negre absència del color, i els grisos coloració parcial. Observeu atentament la imatge a ple color i la representació dels tres canals.

Tingueu present que

Canal vermellCanal verdCanal blau

Mireu de relacionar diversos sectors de la imatge i la composició indicada en els canals: el blau de la part superior, els núvols blancs, les branques de la palmera, la taca groga al voltant del tronc d'una de les palmeres, la franja vermellosa...

 

Individualització dels canals

Canals individualitzatsPodem descompondre la imatge en canals:

Colors > Components > Descompon > RGB

El quadre de diàleg ens permet triar el canal actiu (aquell sobre el qual podrem operar) i quins són visibles.

A més de la descomposició RGB n'hi ha d'altres: la RGBA, que inclou el canal alfa, i la CMYK permet simular una mescla substractiva (la que fan servir els pintors quan barregen pintures).

Mentre no es faci l'operació de recompondre els canals, aquests es comporten com les capes.

Al final es recomponen els canals: Colors > Components > Recompon

 

Edició dels canals

Els canals de color d'una imatge es poden modificar individualment amb les eines de pintura. El blanc dona colors més intensos; el negre fa negre, i els grisos, donen colors poc intensos.

Com exemple, partim d'una imatge totalment negra i la modificarem fent diversos canvis en els canals:

Mentre treballem en cada canal, els canvis només queden reflectits en sengles escales de grisos, on blanc indica presència del color, els grisos presència parcial del color i el negre indica absència del color. Ho veiem en la imatge següent:

Canals modificats

Amb l'opció Recompon, es formalitzen els nous valors del canals i ja podem veure la imatge global.

Imatge com a integració de canals.

 

El canal alfa

Quan una imatge té transparències, a més dels canals R, G i B, hi ha un quart canal, anomenat alfa que recull les especificacions de la transparència.

Canal alfaEl blanc indica opacitat total; el negre, transparència total , i els grisos (en aquest cas els daus) transparències parcials.

Sempre que una imatge tingui més d'una capa, s'hi afegeix automàticament un canal alfa; si només en té una, i n'hem de menester, el podem crear expressament fent Capes > Transparència > Afegeix canal alfa.