14. Camins

 

Retorn

Camins

CaminsUn camí és un conjunt ordenat de punts, a partir del qual es poden fer diverses operacions, entre les quals dibuixar un traç o crear una selecció. El procediment de creació d'un camí és el següent:

  1. Activem l'eina de crear camins fent clic a la icona corresponent de la caixa d'eines.
  2. Definim el camí damunt la imatge mitjançant clics successius. El camí queda assenyalat amb un traç provisional.
  3. Fent clic en una altra eina, el camí queda fixat, tot i que aparentment desapareix.
  4. Alhora a la part dreta apareix el diàleg de camins.

 

 

Diàleg de camins

Per actuar sobre un dels camins hem de fer clic amb el botó dret a la icona representativa d'aquest en el diàleg de camins, i triar Edita els atributs del camí . Això ens permet canviar-ne el nom i triar el color de la icona amb què es representa en el diàleg.

Diàleg de camins

Sota l'etiqueta Commuta hi ha quatre opcions:

Al peu del quadre de diàleg hi ha una sèrie d'icones que permeten diverses opcions, com ara convertir el camí en un traç de la imatge.

 

Dibuix d'una línia

L'aplicació simple de les eines de pintura només permet dibuixar unes poques formes geomètriques regulars, però no una operació tan simple com unir dos punts qualssevol amb un segment rectilini. Per dibuixar línies en general cal recórrer a un mètode en dues passes:

  1. Crear un camí (com acabem de veure).
  2. Pintar el camí (com veurem a continuació).

Pintar un camíUna de les icones del diàleg de camins i de l'editor de seleccions permet convertir el camí o el límit de la selecció en un traç. Cal establir

Un cop fixats aquests paràmetres, activem Pinta el traçat. I aquest és el resultat:

Traç

Pintar figures geomètriquesAplicant aquest mateix procediment a una selecció obtinguda amb una eina de selecció geomètrica obtenim un traç amb la forma corresponent.

 

Corbes de Bézier

Amb l'ús de les anomenades corbes de Bézier resolen el problema d'enllaçar una sèrie de punts amb una corba que no presenti canvis de direcció abruptes. Matemàticament parlant, les dues tangents en el punt d'unió de les dues branques de la corba coincideixen. Donat un punt d'un camí, comencem fent-lo actiu fent-hi clic damunt.

Corbes de Bézier

A partir d'aquest moment s'obren tres possibilitats:

  1. Fent control + clic sobre un punt actiu i arrossegant cap enfora, apareix una nansa, representada per un quadradet. Movent la nansa, el segment rectilini es transforma en una corba tal que és tangent al segment punt-nansa en el punt (primera figura);
  2. Si creem dues nanses i les col·loquem en posicions oposades, assegurem que la transició entre les dues corbes sigui suau, per tal com totes dues són tangents a una mateixa recta (segona figura), i
  3. Podem ajustar la inclinació dels dos segments nansa-punt, de manera que la transició entre les dues corbes sigui, a més de suau, al màxim de propera a una recta, sense contracorbes (tercera figura).

La figura de més a la dreta representa un traç en què la transició de l'esquerra respon ala segona modalitat i la de la dreta a la tercera.

 

Seleccions i camins: similituds i diferències

Les seleccions i els camins presenten notables afinitats, i es poden convertir fàcilment l'una en l'altra. En el diàleg de camins hi ha l'opció de convertir-lo en una selecció. Anàlogament, des de l'editor de seleccions es pot transformar una selecció en un camí.

Cal tener presents els dos fets següents:

 

Desar un camí en un canal

Podem desar un camí en un canal d'una manera anàloga a com ho fem per a desar-hi una selecció, i les opcions de canvi de nom, etc. són similars.