14. Canals

 

Retorn

Canals

Tota la varietat dels colors d'una imatge s'obté per l'addició de tres colors primaris, el vermell, el verd i el blau. A les pantalles d'ordinador i de televisió no som conscients d'aquest fet, però podem observar-lo en les aules i sales de conferències, on dels projectors surten separadament tres raigs de llum que conflueixen sibre la pantalla i s'hi superposen.

En el GIMP cada component de color constitueix un canal (tot i que el concepte de canal és més ampli i hi ha canals que hostatgen altres elements).

Colors primaris

Imatge d'una camisa hawaiana, i a continuació, descomposició de la imatge en els tres components del color: vermell, verd i blau. Notem que l'únic que varia en cada un és la intensitat de color, que pot anar des de ple color fins al negre.

Observeu també les representacions de les diverses zones de la camisa, i també la dels els núvols blancs i del fons de la imatge, també blanc, i la de les branques de palmera, verdoses.

 

Descompondre una imatge en canals

Els canals de color d'una imatge es poden convertir temporalment en capes; d'aquesta manera es poden observar i modificar:

Color > Components > Descompon > Descomposa en capes

I per passar d'una capa a una altra,

Finestres > Diàlegs encastables > Capes

 

Colors primaris

Podem observar que és visible la capa corresponent al canal verd, que veiem representada en escala de grisos: el blanc significa el color amb la màxima intensist; el gris, color amb una intensitat menor, i el negre, absència del color.

 

Edició dels canals

Els canals obtinguts com s'acaba d'indicar són directament editables amb la majoria de les eines de dibuix. Per veure com funciona el sistema, partirem d'una imatge totalment negra i farem diversos canvis en els canals a través de les representacions d'aquests en capes.

Hem d'assegurar que la capa (representativa del canal) sigui visible (clic a l'ull) i que sigui activa (envoltada de blau), i ho fem successivament per a cada canal. Els canvis introduïts són els següents:

Els canvis queden reflectits en sengles escales de grisos, on blanc indica presència del color, els grisos presència parcial del color (en l'exemple és el cas del degradat) i el negre indica absència del color. Ho veiem en la imatge següent:

Canals modificats

Imatge modificada via canalsAmb l'opció Recompon, aplicada des d'una de les imatges de la pila de capes representatives dels canals, es formalitzen els nous valors del canals i ja podem veure la imatge global.

Notem que els canals de color funcionen amb la lògica de les mescles additives; a la imatge hi ha almenys un exemple de cada:

Els colors intermedis s'obtenen aplicant l'escala de grisos a un o més canals.

 

Canals de color i capes

Les especificacions de colors sobre cada una de les capes es poden veure distribuïdes per canals aïllant alhora una capa i un canal. Si cal, poden ser editades, però cal notar que les modificacions no són immediatament percebudes, ja que qualsevol canvi amb una eina amb color afectarà tots els canals i de moment només en veurem un i encara en escala de grisos.