11. Camins

 

Retorn

Camins

CaminsUn camí és un conjunt ordenat de punts, a partir del qual es poden fer diverses operacions, entre les quals dibuixar un traç o crear una selecció. El procediment de creació d'un camí és el següent:

  1. Activem l'eina de crear camins fent clic a la icona corresponent de la caixa d'eines.
  2. Definim el camí damunt la imatge mitjançant clics successius. El camí queda assenyalat amb un traç provisional.
  3. Fent clic en una altra eina, el camí aparentment desapareix, però es pot recuperar amb el Diàleg de camins.

 

Seleccions i camins: similituds i diferències

Les seleccions i els camins presenten notables afinitats, i es poden convertir fàcilment l'una en l'altra. En el diàleg de camins hi ha l'opció de convert-lo en una selecció. Anàlogament, des de l'editor de seleccions es pot transformar una selecció en un camí.

Cal tener presents els dos fets següents:

 

Desar un camí en un canal

Podem desar un camí en un canal d'una manera anàloga a com ho fem per a desar-hi una selecció, i les opcions de canvi de nom, etc. són similars.

 

Diàleg de camins

Diàleg de caminsQuan es treballa amb camins és convenient tenir obert el diàleg de camins:

Finestres > Diàlegs encastables > Camins.

S'hi mostra la llista dels camins existents; fent clic en un, la icona queda envoltada de blau i el camí apareix a mida real a l'àrea a treball, i hi podem dur a terme diverses operacions, amb l'ajut de les icones associades al quadre.

Notem que en l'exemple s'han creat dos camins, als quals hem donat nom:

Activar | botó dret | Edita els atributs del camí > Nom del camí

I es mostra el camí actiu.

 

Dibuix d'un traç

Una de les icones del diàleg de camins i de l'editor de seleccions permet convertir el camí o el límit de la selecció en un traç. Cal establir

Un cop fixats aquests paràmetres, activem Pinta el traçat. I aquest és el resultat:

Pintar un camíTraç

Pintar figures geomètriquesAplicant aquest mateix procediment a una selecció obtinguda amb una eina de selecció geomètrica obtenim un traç amb aquesta forma.

 

 

 

Corbes de Bézier

Les anomenades corbes de Bézier resolen el problema d'enllaçar diversos punts amb una corba que no presenti canvis de direcció abruptes. Donat un punt d'un camí, comencem fent-lo actiu fent-hi clic damunt.

Corbes de Bézier

A partir d'aquest moment s'obren tres possibilitats:

  1. Fent control + clic sobre un punt actiu i arrossegant cap enfora, apareix una nansa, representada per un quadradet. Movent la nansa, el segment rectilini es transforma en una corba tal que és tangent al segment punt-nansa en el punt (primera figura);
  2. Si creem dues nanses i les col·loquem en posicions oposades, assegurem que la transició entre les dues corbes sigui suau, per tal com totes dues són tangents a una mateixa recta (segona figura), i
  3. Podem ajustar la inclinació dels dos segments nansa-punt, de manera que la transició entre les dues corbes sigui, a més de suau, al màxim de propera a una recta, sense contracorbes (tercera figura).

La figura de més a la dreta representa un traç en què la transició de l'esquerra respon ala segona modalitat i la de la dreta a la tercera.