4. Relacions entre taules

Índex
Capítol anterior
Capítol següent

4.1. Tres tipus de relacions

Entre dues taules poden establir-se tres tipus de relacions de caràcter lògic, que es coneixen amb les denominacions

En els dos primers tipus la relació s'estableix sobre la base de les coincidències de valors entre dos camps homòlegs de dues taules. En el tercer tipus no hi ha camps homòlegs ni, per tant, s'hi cerquen coincidències.

 

4.2. Coincidències de valors

Podem associar els registres d'una taula amb els registres d'una altra taula sobre la base de la coincidència dels valors d'un dels camps de cada una. Per tal que aquesta coincidència tingui cap sentit, cal que els dos camps pertanyin al mateix domini.

Suposem que tenim una taula anomenada Objectes en què un dels camps és Color, i una altra taula anomenada Persones en què un dels camps és Nom. Quin sentit tindria aparellar registres sobre la base de la coincidència de Color amb Nom, que ens aparellaria una persona anomenada Rosa amb un objecte de color de rosa? Probablement no tindria cap sentit.

Els sistemes informàtics tenen una capacitat molt limitada per detectar aquest tipus d'anomalies. I en canvi serien incapaços d'aparellar camps de contingut numèric si, per un rar caprici, en un dels dos haguéssim decidit d'escriure vint-i-tres o setanta-set en comptes de 23 o 77.

Cal doncs pensar molt bé el disseny - tant el lògic com el formal - de les taules sobre les quals després s'hagin de cercar coincidències.

 

4.3. Formalització de les relacions

No n'hi ha prou de fer un disseny de les taules pensat per a un determinat tipus de relacions; sinó que cal a més formalitzar-les.

A Access això es fa en dues etapes: en la primera es formalitza la coincidència entre dos camps de dues taules. Si aparellem dos camps clau, ens indicarà que es tracta d'una relació 1:1; si aparellem un camp clau amb un que no ho és ens dirà que la relació és 1:N.

Si cap dels dos camps no és clau, Access ens dirà que la relació és indeterminada; no pas que és de diversos a diversos. Estem formalitzant una relació sobre la base de les coincidències entre els valors en dos camps, i la relació de diversos a diversos no es basa pas en les coincidències.

La segona etapa consisteix a exigir la integritat referencial, a la qual ens referirem més endavant.

L'Access diferencia gràficament les dues fases; la primera amb un traç sense indicacions de relació; feta la segona, el traç adquireix unes terminacions més gruixudes i que duen la indicació 1 o el simbol d'infinit (equivalent, a aquests efectes, a N).

L'Access també permet realitzar consultes amb criteris diferents dels establerts en el menú de relacions. En principi les consultes recullen allò que s'hi hagi establert, però es poden modificar quan sorgeixi una necessitat especial.