1. Taules i Bases de Dades

Índex
Capítol següent

1.1. Taules

Una taula conté dades sobre un conjunt d'elements que pertanyen a una mateixa categoria. És molt recomanable donar a cada taula un nom en plural que representi de la manera més sintètica possible la categoria. Per exemple:

Podem recollir en taules dades sobre qualsevol mena de conjunts:

L'única condició és que, en l'àmbit de validesa de la base de dades, el conjunt i el tipus d'elements que el componen quedin totalment definits, sense possibilitats de confusió.

Un nom sintètic pot ser insuficient per a captar els matisos que sens dubte presentarà la realitat; aleshores convé acompanyar el nom d'una breu definició que serveixi de guia.

Així, per exemple, una empresa pot tenir una taula on constin les comandes dels clients, però alhora pot considerar que les comandes que fa el propi personal no són veritables comandes als efectes de la taula.

En la seva forma més general, una taula organitza les dades en registres i camps, que habitualment es representen en files i columnes, respectivament.

 

1.2. Camps

En una taula es recullen, en cada columna, el mateix tipus de dades, que constitueixen les propietats tipificades del elements representats pels registres.

Així, en una taula de Comarques podem recollir-ne el nom, la superfície, la població, etc., que són les propietats de cada una de les comarques.

Cada un d'aquest tipus de dades ocupa un camp (una columna) de la taula. Cada un dels camps rep un nom. També en el cas dels camps és important de definir rigorosament quina mena de dades ha de contenir cada un.

 

1.3. Registres

Cada element del conjunt definit pel nom de la taula ocupa un registre (una fila) d'aquesta. Si passem a singular el nom de la taula, immediatament veurem quin és el contingut dels registres. Els registres, a diferència de les taules i dels camps, no tenen nom; queden definits exclusivament, com veurem més endavant, pel seu contingut o una part d'aquest.

A la taula Alumnes, cada alumne ocupa un registre; a la taula Elements, cada element químic ocupa un registre; a la taula Comarques, cada comarca ocupa un registre, i a la taula Lleis, cada llei ocupa un registre.

També aquí pot ésser necessari establir una definició que estableixi l'abast exacte de cada registre individual:

Una empresa fa vendes per telèfon. Acaben de recollir una comanda i, al cap de cinc minuts, truca el client perquè vol completar la comanda. Què direm, que és la mateixa comanda o una de nova? Les dues solucions són correctes, que depenen exclusivament de criteris organitzatius de l'empresa; però en tot cas cal definir-ho.

 

1.4. Base de dades

Una base de dades és un conjunt de taules, que tracten aspectes diferents relacionats amb un mateix tema. En el cas més senzill, una base de dades pot quedar formada per una sola taula, però les possibilitats de la informatització de bases de dades relacionals ho va fent paulatinament més rar.

Per exemple, podem crear una base de dades sobre arquitectura i incloure-hi diverses taules: una sobre arquitectes, una altra sobre estils arquitectònics, una altra sobre monuments i edificis, etc.

 

1.5. Base de dades relacional

Una base de dades relacional és una base de dades de dues o més taules en què es compleixen dues sèries de requisits:

  1. les taules es troben sotmeses a unes condicions de normalitat.
  2. entre les taules s'estableixen relacions que compleixen determinats requisits formals.

La base teòrica de les bases de dades relacionals fou establerta per E.F. Codd el 1969, partint de conceptes matemàtics: teoria de conjunts i lògica de predicats, i s'ha anat desenvolupant posteriorment. El terme relacional s'ha d'aplicar en realitat al conjunt de la teoria: una simple taula ja és un sistema de relacions. En general, es considera - erròniament però - que el terme relacional només fa referència a un dels aspectes de la teoria, concretament el de les relacions entre taules. La distinció no té més trascendència en les aplicacions pràctiques, però convé tenir-la present per abordar els treballs teòrics de més nivell sobre el tema.

 

1.6. Criteris bàsics

Per al correcte disseny d'una base de dades relacional, cal tenir presents diversos criteris. Els tres primers fan referència a l'organització:

I, naturalment, hi ha condicions lligades al programa informàtic: