4. Intensitat i sonoritat

Intensitat sonora.- Sonoritat.- Intensitat, freqüència i sonoritat. Índex

Intensitat sonora

La intensitat d'una ona sonora és la quantitat d'energia que fa arribar a una superfície unitat en la unitat de temps. Com que l'energia per unitat de temps és la potència, podem dir, indistintament, que la intensitat sonora és la potència que el so fa arribar a la unitat de superfície.

La intensitat sonora es medeix en W/m2 (watts per metre quadrat).

La intensitat sonora és proporcional al quadrat de l'àrea compresa entre l'eix i la corba representativa de la vibració; en el cas de la vibració simple o sinusoïdal, també és proporcional al quadrat de l'amplitud o elongació màxima.

Hi ha una altra unitat per a mesurar la intensitat sonora, el decibel (dB). Entre les dues formes de mesura hi ha la relació

IdB = 10 log (I / I0)

essent I0 = 10-12 W/m2.

 

Sonoritat

Si la intensitat sonora mesura un fet físic, la sonoritat (o sonia) mesura la percepció auditiva.

Des d'un punt de vista de la percepció, parlem de sons forts i fluixos. En llenguatge col·loquial es fan servir els termes alt i baix; aquests termes són equívocs perquè fan referència indistintament al to (aquesta melodia és massa alta per a mi) i a la intensitat (parla una mica més baix).

partitura

La relació entre la intensitat i la sonoritat no és senzilla. La percepció es relaciona d'una manera més directa amb la mesura en dB que no amb la mesura en W/m2. Justament aquella manera de mesurar es va introduir amb la idea que respongués a la percepció i que 0 dB correspongués al llindar de l'audició humana mitjana.

 

Intensitat, freqüència i sonoritat

La relació entre la sonoritat i la intensitat sonora depèn de la freqüència. A igualtat d'intensitat hi ha freqüències que són molt audibles, d'altres que no ho són tant i, finalment, d'altres que són inaudibles: els infrasons i els ultrasons.

Hi ha una escala que mesura la percepció. La unitat de sonoritat és el fon, que és la sonoritat d'un so de 1000 Hz i 1 dB. Prenent aquest com a patró, es mesuren les altres sonoritats. Aquestes no responen a cap relació fàcilment formulable en termes matemàtics; es construeixen gràfiques amb corbes que representen les combinacions de freqüència i intensitat d'igual sonoritat.

freqüència, intensitat i sonoritat
A cada combinació de freqüència (eix horitzontal, en Hz) i intensitat (eix vertical, en dB)
correspon una determinada sonoritat (línies ondulades, graduades en fons).

Un so inaudible per l'home pot ésser audible per un determinat animal: això fa possibles, per exemple, els xiulets per a gossos, que produeixen ultrasons inaudibles per a l'home.