El·lipse (general)

Tota funció implícita de segon grau en què

4AB - C2 > 0

(essent A el coeficient d'x2, B el d'y2 i C el d'xy)

és representada per una el·lipse.

Exemple

x2 - 2xy + 4y2 - 6x + 4y + 3 = 0

representat per a

-1 < x < 7
-2 < y < 2

 

Retorn

El·lipse (general)