13. Funcions d'usuari i àmbits de les variables

Índex

 

Funcions d'usuari

Un conjunt d'instruccions pot donar lloc a una funció:

Això permet grans economies de programa si el conjunt d'instruccions s'ha de fer servir reiteradament.


Vegeu-ne el resultat

 

Funcions d'usuari externes

Les funcions d'usuari poden establir-se en un document php o txt extern; en aquest cas són incorporades al document on s'han d'aplicar mitjançant un include o similar. Això fa possible que una mateixa funció pugui ésser executada des de diversos documents php, amb un gran estalvi de codi i amb l'avantage afegit que si cal introduir canvis en la funció, n'hi ha prou de fer-los una sola vegada.Vegeu-ne el resultat


Nota: Funcionalment, aquest exemple és idèntic a l'anterior; des del punt de vista del codi, se'n diferencia pel fet que la funció és externa, i així podria ésser incorporada a un nombre il·limitat de documents.

 

Tipus de variables

Quan es treballa amb funcions d'usuari, cal tenir present l'àmbit de validesa de les variables. Pel seu àmbit de validesa, hi ha tres tipus de variables:

Les variables globals poden penetrar en una funció mitjançant tres procediments que veurem a continuació.

 

Arguments

Les funcions poden contenir un o més arguments:

També podria ésser un argument un valor literal.Vegeu-ne el resultat

 

Ús de global

Una variable global pot ésser introduïda en una funció especificant-ne el caràcter:

 

El vector associatiu $GLOBALS

El vector associatiu $GLOBALS conté la referència a totes les variables globals:

Notem que $GLOBALS no duu guió baix i que el nom de la variable no duu el $ inicial.

 

Extracció de valors d'una funció d'usuari

Quan en una funció d'usuari es genera una sola variable, podem fer que la funció equivalgui a aquesta variable. Això s'aconsegueix amb la instrucció

D'aquesta manera podem escriure, per exemple,

d'una manera absolutament paral·lela a
Vegeu-ne el resultat