13. Funcions d'usuari i àmbits de les variables

Índex

 

Funcions d'usuari

Un conjunt d'instruccions pot donar lloc a una funció:

Això permet grans economies de programa si el conjunt d'instruccions s'ha de fer servir reiteradament.


Vegeu-ne el resultat

 

Funcions d'usuari externes

Les funcions d'usuari poden establir-se en un document php o txt extern; en aquest cas són incorporades al document on s'han d'aplicar mitjançant un include o similar. Això fa possible que una mateixa funció pugui ésser executada des de diversos documents php, amb un gran estalvi de codi i amb l'avantage afegit que si cal introduir canvis en la funció, n'hi ha prou de fer-los una sola vegada.Vegeu-ne el resultat


Nota: Funcionalment, aquest exemple és idèntic a l'anterior; des del punt de vista del codi, se'n diferencia pel fet que la funció és externa, i així podria ésser incorporada a un nombre il·limitat de documents.

 

Arguments

Les funcions poden contenir un o més arguments:

També podria ésser un argument un valor literal.Vegeu-ne el resultat

 

Extracció de valors d'una funció d'usuari

Quan en una funció d'usuari es genera una sola variable, podem fer que la funció equivalgui a aquesta variable. Això s'aconsegueix amb la instrucció

D'aquesta manera podem escriure, per exemple,

d'una manera absolutament paral·lela a
Vegeu-ne el resultat

 

Tipus de variables

Quan es treballa amb funcions d'usuari, cal tenir present l'àmbit de validesa de les variables. Pel seu àmbit de validesa, hi ha tres tipus de variables:

Les variables globals poden penetrar en una funció mitjançant els procediments que veurem a continuació.

 

Ús de global i del vector associatiu $GLOBALS

Una variable global pot ésser introduïda en una funció especificant-ne el caràcter:

El vector associatiu $GLOBALS conté la referència a totes les variables globals, i també pot ésser invocat des de dins d'una funció:

Notem que $GLOBALS no duu guió baix i que el nom de la variable no duu el $ inicial.