PHP + MySQL (Introducció)

 

1. Introducció al PHP
2. Variables, Expressions i Operadors
3. Lectura de les variables per a HTML
4. Execucions condicionades
5. Vectors
6. Dades procedents d'altres documents
7. Funcions aplicables als vectors
8. Inclusions
9. Execucions repetides
10. Funcions matemàtiques i de data i hora
11. Funcions de cadena
12. Dades del servidor, de la sessió i cookies
13. Funcions d'usuari i àmbits de les variables
14. Lectura de fitxers línia a línia
15. Modificació de fitxers línia a línia
16. Càrrega i detecció de fitxers
17. Canvi de document. Correu
18. Presentació de dades mitjançant imatges
19. Errors i seguretat

20. Bases de Dades MySQL: Introducció
21. Creació de bases de dades i de taules
22. Gestió de MySQL des de PHP
23. Recerques i recuperació de valors
24. Quants registres hi ha i quants en presento?
25. Altes de registres
26. Modificacions i baixes
27. Bases de dades relacionals

28. CMS

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte