Morfosintaxi comparada

 

Propòsit

En aquestes notes ens proposem de donar una visió general de les similituds i les diferències entre les llengües que es parlen arreu del món.

I per fer-ho, no partirem del no res: les notes són en català i per tant es suposa en el lector un coneixement suficient d'aquesta llengua. Sempre que sigui possible, doncs, il·lustrarem els diversos fets amb exemples catalans. Quan calgui mostrar la variabilitat dels fenòmens, es faran servir preferentment llengües que previsiblement el lector pot conèixer més: per això hi haurà molts exemples de l'anglès - que ja és prou diferent - i molt pocs de l'espanyol, perquè no ho és prou. I quan no quedi més remei, es recorrerà a llengües més allunyades del nostre entorn. Aquesta opció comporta un risc sobre el qual cal prevenir: el conjunt de llengües esmentades pretén reflectir la variabilitat dels fenòmens, però la reiteració de solucions semblants en les llengües citades no ens autoritza a concloure que aquestes siguin les solucions majoritàries a escala universal.

 

Índex

Introducció
Àmbits d'estudi
Morfologia
Sintaxi
El nom
El pronom
El verb
L'Adjectiu
L'Adverbi
Marques funcionals
Sintagmes nominals i adjectivals
Oracions predicatives

Concordances verbals
Variacions en les funcions sintàctiques
Predicats nominals i adjectivals
Oracions especials
Negació
Interrogació
Subordinació
Coordinació
Altres qüestions a l'entorn de les llengües

Sortir