Morfosintaxi comparada

 

Adverbis

Cal insistir en la idea que tots els matisos del pensament poden ésser expressats en totes les llengües; el que varia és el mecanisme a través del qual s'expressen: si no hi ha gaires morfemes afixats ni gaires verbs auxiliars, el seu lloc probablement serà ocupat per un conjunt més ampli d'adverbis.

Els adverbis aporten especificacions de lloc, de moviment, de temps, d'aspecte, de mode...

El terme 'adverbi' significa 'al costat del verb', i així el trobem en molts casos, però la ubicació real de l'adverbi dins l'oració varia d'una llengua a l'altra. A efectes expositius en farem dos grans grups: els adverbis exempts i els adverbis annexats.

A més hi ha els adverbis de negació, d'afirmació i de dubte, que seran examinats més endavant.

 

Adverbis exempts

En català tenim adverbis com 'ja' i 'encara' que ajuden a precisar determinats matisos temporals:

Ja he llegit el llibre
Encara espero que em tornis el llibre

El grec modern, que és una llengua amb una conjugació verbal bastant rica (no tant, però, com la del grec clàssic), no té cap forma simple per a expressar el futur, i aquest s'hi expressa mitjançant l'aorist acompanyat de 'tha'

tha alētheia
[Fut.] dic la veritat

Algunes llengües fan un ús refinat de l'addició d'adverbis per a la matisació del significat dels verbs. Un d'aquests és l'anglès:

close tancar (vg. una porta)
close down tancar (vg. una empresa, per sempre)

go anar
go back tornar

take agafar
take off enlairar-se (un avió)

Un cas anàleg és el de l'alemany:

Ich nehme meinen Hut ab  
Jo agafo meu barret enfora [=em trec...]

En ioruba, llengua de Nigèria, el temps i l'aspecte s'expressa mitjançant morfemes adverbials, que es situen entre el subjecte i el verb:

Ó ti
Ell(a) [Perf.] morir

 

Adverbis annexats

Els adverbis sovint s'annexen a altres elements de l'oració. En primer lloc, al propi verb; és el cas de l'alemany:

Wenn ich meinen Hut ab_ nehme, werde ich mich erkälten
Si jo meu barret enfora agafo [Futur] jo me refredar

("agafar enfora" = "treure's")

Notem que els mateixos adverbis són exempts quan el verb es troba en una forma personal, com era el cas en l'apartat anterior.

Similar és el que passa en hausa, llengua estesa pel Níger i per Nigèria: els morfemes de temps i aspecte es fonen amb el subjecte i junts precedeixen el verb:

_a záunàa
Jo _[Perf.] seure