Verbs de moviment, direcci i sentit

ndex

 

Tres tipus de verbs

En xins el moviment es pot expressar amb tres tipus de verbs:

Una expressi de moviment sovint fa servir la combinaci de dos o tres verbs, sempre en l'ordre

Verb de moviment + verb de direcci + verb de sentit

A tǎng zhe Est ajagut
  pǎo de fēichng kui Corre molt rpid
B wǒ zi xiāngxi gu xitiān Passo l'estiu a pags
C wǒ do bāl q Vaig a Pars
  tā cng běijīng li Ve a Pequn
AB n qǐ ykui shtou Aixeca una pedra (agafar + aixecar)
  ddi pǎo jn fnguǎn El germ petit entra corrent al restaurant (crrer + entrar)
AC guǎngchǎng shang fēi li le b shāo gzi Han vingut volant a la plaa no pocs coloms (volar + venir)
BC jn li le Ha entrat aqu (entrar + venir)
  wǒ b gǎn xi q No goso baixar (baixar + anar)
  qin yǐjing hu q le Els diners ja han estat remesos (tornar + anar)
ABC tā ji q shngq Llavors se'n va muntat a cavall (muntar + pujar + anar)
  zǒu xi lu li Baixa del pis [cap aqu] (caminar + baixar + venir)

Algunes d'aquestes combinacions s'han lexicalitzat i es poden considerar verbs compostos: jnli (entrar [cap aqu]), xiq (baixar [cap all])...

N.B.: El verb gu coincideix amb la marca aspectual homfona i es representa amb el mateix carcter.

Alleton 1976, 83-85
Bourgeois 1976, 8.2, 11.5, 13.9, 14.1
Yip 21.A-B

 

Posici de l'objecte directe

Hi ha una gran llibertat en la collocaci de l'objecte directe: darrere el verb de moviment transitiu, darrere el verb de direcci o darrere el verb de sentit; noms s exclosa la combinaci A+complement+B:

jijiu di le yī png jiǔ li L'oncle ha portat una ampolla de vi
bba zū hu yī ling xiǎo minbāochē li El pare ha llogat una camioneta
sǎosao ji q le liǎng bǎ yǐzi La dona del meu germ gran ens ha manllevat dues cadires

Alleton 1976, 86
Yip 1998, 21.C

 

Combinacions amb q i li de valor aspectual

Els verbs q i li donen lloc a compostos que tenen un valor aspectual:

qǐli acci tot just iniciada
xiq continuaci d'una acci
xilai acci que tendeix al reps

kū qǐli Es va posar a plorar.
shuō xiq Continua parlant.
chē tng xili le El cotxe es va aturar.

A ms, qǐli, com verb inseparable, tamb significa llevar-se:

ddi cng chunshng qǐli le El germ petit s'ha llevat del llit

Alleton 1979, 85-86
Bourgeois 1976, 13.10
Yip 1998, 15.F-H