Verbs modals

Índex

 

Concepte

Els verbs modals expressen les idees de possibilitat, desig i obligació i afins, i s'usen generalment en combinació amb un verb d'acció.

Ni el verb modal ni el verb d'acció que s'hi vincula admeten els sufixos d'aspecte le, zhe i guo (però sí el le final de frase).

jiājia dōu yào shēnghuǒ Totes les famílies han de fer foc

Alleton 1979, 103-105
Bourgeois 1976, 6.4, 9.2

 

Els verbs modals

bìxū haver de (pròpiament és un adverbi)
děi haver de
gǎn gosar, atrevir-se a
huì saber, poder (de probabilitat)
kěn estar predisposat a, consentir a
kěyǐ poder (tenir permis per a...)
néng saber, poder (en els dos sentits, de capacitat i de permís)
xiǎng voler, desitjar
yào voler, desitjar (en segona persona, haver de)
(yīng)gāi haver de (obligació moral: hauria de...)
yuànyì estar predisposat a, tenir ganes de

yào hē kāfēi Jo voldria beure cafè
kěn bāngzhù nǐ Ell està predisposat a ajudar-te
(yīng)gāi qǐchuáng le Hauries de llevar-te
huì chàng fǎwén gēr Sap cantar cançons franceses
tā shí fēn zhōng néng pǎo yī yīnglǐ Pot córrer una milla en deu minuts

Alguns verbs modals, com néng i huì, poden ésser modificats per l'adverbi hěn:

hěn huì shuō zhōngwén Saps parlar molt bé el xinès

Alleton 1979, 105-107
Bourgeois 1976, 7.7, 9.2
Yip 1998, 16.A-G

 

Negació i interrogació

En les oracions amb un verb modal la negació es fa amb , col·locat immediatament davant el modal. Però quan es presenta una alternativa es col·loca entre el modal i el verb d'acció:

tāmen yuànyi bāngzhè wǒ No tenen ganes d'ajudar-me
wǒ xiǎng hē jiǔ hē qìshuǐ Voldria beure no pas alcohol sinó un refresc amb gas

La interrogació es fa amb la fórmula modal + + modal:

yào bú yào chīfàn Vols menjar?

Bourgeois 1976, 9.2
Yip 1998, 17.G, 18.D

 

Modals usats sols

El modal yào pot fer també de verb transitiu, amb el significat de voler. I també el modal huì, amb el significat de saber un idioma:

yào zhèiběn shū Vull aquest llibre
huì fǎwén Sé francès

Alleton 1979, 106
Bourgeois 1976, 9.2