Predicats nominals i adjectivals. Verb sh

ndex

 

El predicat nominal i el verb shi

El predicat nominal es construeix amb el verb sh precedint un sintagma nominal:

sh xusheng Sc un estudiant
tāmen sh zhōnggu rn Sn xinesos
sh wǒ zhngfu s el meu marit

Alleton 1979, 90
Bourgeois 1976, 1.2
Yip 1998, 11.A

 

Altres predicats nominals

Hi ha alguns verbs ms que fan la construcci de predicat nominal:

jio Em dic Li

Bourgeois 1976, 3.2

 

El predicat adjectival

En xins els adjectius sn ms correctament anomenats verbs de qualitat. La seva funci ms elemental i menys marcada s la predicativa; la funci adjectiva o atributiva s una funci derivada.

El predicat adjectival es construeix sense verb copulatiu; el propi adjectiu (o, millor, verb de qualitat) ja t valor verbal. Sol posar-s'hi, a ms, un adverbi de grau, b amb valor intensiu b, en el cas de hěn, amb valor expletiu:

ni tio jīedo hěn gāngjng El carrer s (molt) net
zhi shuāng xizi ti xiǎo Aquest parell de sabates s massa petit

La majoria dels adjectius monosillbics i alguns de bisillbics poden sser reduplicats per intensificar-ne el significat; en aquest cas no poden portar adverbi de grau.

Alleton 1979, 76-77, 91-95
Bourgeois 1976, 1.2
Yip 1998, 10.C, 10.E, 11.B

 

Predicat adjectival amb marques d'aspecte

Alguns verbs de qualitat admeten les marques le i guo per a indicar una transformaci o un estat transitori:

tā gāo le yīdiǎn le Ha crescut una mica
tiān lěng guo le Els temps ha estat fred

Alleton 1979, 95

 

Els superlatius

El superlatiu absolut es forma amb algun dels adverbis de grau ms potent que hěn, com ara fēichng o shfēn. El superlatiu relatiu es forma amb zu:

zh g gshi fēichng yǒuq Aquest relat s molt interessant
ni chǎng bǐsi shfēn jīngci Aquell partit va ser molt emocionant
ddi de l zu xiǎo La pera del germ petit s la ms petita

Bourgeois 1976, 7.4
Yip 1998, 10.C, 12.E

 

L'adjectiu yīyng

L'adjectiu yīyng equival a iguals:

wǒ gēn nǐ yīyng Tu i jo som iguals

Es fa servir, avantposat a l'adjectiu i amb funci adverbial, en les comparacions d'igualtat:

wǒ gēn nǐ yīyng d Tu i jo som de la mateixa edat

Bourgeois 1976, 6.2
Yip 1998, 12.B

 

Usos emftics de sh

Un element oracional pot sser remarcat avantposant-hi el verb sh.

sh zǎoshang xǐzǎo ma s al mat que prens un bany?

Aplicat a un adjectiu, serveix per a reafirmar la qualitat (potser negada o posada en dubte):

jīedo sh gāngjng El carrer s que s net

Si es tracta d'una acci passada, s'hi afegeix de.

wǒmen b sh zǒul li de No vam venir pas a peu

Alleton 1979, 91
Yip 1998, 10.C, 11.D