25. Funcions dependents del temps

 

Índex

Execució d'un procés a intervals regulars de temps

En algunes ocasions volem reiterar l'execució a intervals de temps regulars. Per a això hi ha la funció setInterval():

 

Endarreriment d'un procés durant un període qualsevol

La funció setTimeOut() endarrereix l'execució d'un procés durant un període determinat:

on instrucció és una instrucció d'assignació o una funció i temps és el temps d'espera expressat en mil·lisegons començant a comptar en el moment en què s'executa la funció.

Cal notar que la inclusió d'un setTimeOut() en un programa no atura l'execució de les instruccions posteriors d'aquest.

Exemple

Si cal abortar el procés, es fa servir clearTimeOut().

 

Ús recursiu de setTimeout

La funció setTimeOut() es pot aplicar a un procés repetitiu incloent-la al final d'un procés i posant-hi com argument la pròpia funció de què depèn, de manera que s'engega un procés repetitiu cíclic, anomenat recursiu.

D'aquesta manera es poden obtenir els efectes corresponents a marquee i a blink, usats en els primers temps en HTML, tot i que mai no n'han arribat a formar part formalment.

Exemple

Exemple