Funcions que n'engloben d'altres

Premeu algun d'aquest botons:


Hi ha dues funcions bàsiques: una, color(), canvia el color de fons del document; l'altra, naveg() ens indica la marca del navegador.

Una tercera funció, totalhora(), engloba les dues anteriors.

Cada botó activa una de les funcions.


Aquest document té un programa de JavaScript exterior:

k=0;
function color(){
   if(k==1){
      document.bgColor="#ffffdd";
   k=0;
   }else{
      document.bgColor="#ffddff";
      k=1;
   }
}
function naveg(){
   alert(navigator.appName);
}
function totalhora(){
   color();
   naveg();
}