Propietats del document


Premeu el botó i llegiu les informacions sobre títol i la data de la darrera modificació del document que apareixeran successivament.


Observem en primer lloc les denominacions que hem fet servir en el programa.


Podem pensar que aquest exemple aporta poques novetats, perquè alguns dels valors que ens presenta en pantalla ja es poden conèixer sense que calgui recórrer al JavaScript. I és cert. Però hem de pensar que ara només posem en relleu el fet que aquest és capaç de llegir aquesta mena de valors, condició imprescindible per a manipular-los o de prendre decisions d'acord amb allò que hagi trobat. Tindrem ocasió de veure-ho.