3. Variables. Constants. Literals

 

Índex

Variables

Una variable és un símbol alfanumèric (és a dir, format de lletres i nombres) portador d'un valor, que pot canviar en el transcurs de l'execució del programa.

Altres elements del JavaScript es comporten d'una manera anàloga a les variables; n'advertirem oportunament.

Segons el seu contingut, hi ha diversos tipus de variables. Els principals són:

Podem fixar lliurement el nom d'una variable amb qualsevol combinació de lletres i nombres, a condició que el primer caràcter sigui una lletra o el guió baix. S'hi distingeixen les majúscules de les minúscules.

Per crear (o declarar) i alhora donar un valor inicial a una variable fem servir la fórmula

Exemple

 

Constants

Hi ha programes en què es poden definir constants, és a dir, símbols als quals s'assigna inicialment un valor i aquest ja no es pot canviar. En JavaScript no hi ha cap mecanisme que asseguri la invariabilitat dels valors. Per això si en un programa s'han de manejar constants, les definim com a variables (valgui el joc de paraules!) i simplement no les modifiquem. Així podriem introduir variables per a representar determinades constants físiques, tals com l'acceleració de la gravetat a la superfície terrestre o la velocitat de la llum:

 

Literals

Un literal és un text o un nombre fixos que formen part d'un programa:

Els literals de text que hi ha dins un programa s'indiquen obligatòriament entre cometes (altrament els textos corresponents serien considerats noms de variables). Poden ser, indistintament, cometes dobles o senzilles (apòstrofs), però les inicials i finals han de ser iguals.

Si el text conté apòstrofs, les cometes han de ser forçosament dobles.

Els literals numèrics s'indiquen amb nombres sense cometes (altrament serien considerats text). La marca de decimals és el punt. Si els nombres són negatius, s'hi avantposa el signe -:

També s'admet l'anomenada forma científica. Així

equival a 8120.

Exemple