1. Introducció

 

Índex

Què és el JavaScript

Els documents construïts exclusivament amb els recursos del llenguatge HTML són estàtics; és a dir, es mostren sempre de la mateixa manera. Les possibilitats d'interacció de l'usuari són molt reduïdes, i es limiten al canvi de document mitjançant els hipervincles i a la captació i tramesa de dades amb formularis.

El JavaScript és un llenguatge de programació, creat per Netscape i avui àmpliament - però no totalment - estandarditzat, capaç d'actuar dins els documents HTML i donar-los el caràcter dinàmic que els codis HTML tots sols no poden aconseguir. L'ús conjunt d'HTML, fulls d'estil i JavaScript s'acostuma a denominar HTML dinàmic o DHTML.

El JavaScript presenta afinitats amb el llenguatge C++, del qual deriva.

 

Cal aprendre JavaScript?

A Internet hi ha nombrosos llocs on es poden obtenir de franc programes de JavaScript. Què és millor, doncs, aprendre'n o tallar i enganxar?

Sense cap mena de dubtes: totes dues coses. Fer un programa en JavaScript pot arribar a ser molt complex, i potser no queda justificat que una persona hi perdi el temps si abans una altra també n'hi ha perdut i se n'ha sortit. Però també és cert que rares vegades aquests programes es poden adaptar sense cap mena de canvi a les nostres necessitats, i aleshores el coneixement del JavaScript es fa imprescindible.

Si aprofitem un programa escrit per un altre, cal que ens assegurem si avui encara és vàlid. Assageu-ne el funcionament amb, com a mínim, les versions més noves de l'Explorer, del Netscape i del Firefox. I això val també per als programes escrits per un mateix. No us limiteu mai a provar un programa amb un sol navegador!

Les versions molt antigues dels navegadors poden no funcionar adequadament amb algun dels recursos indicats en aquest curs.

 

Qüestions generals de la sintaxi del JavaScript

Com tots els llenguatges de programació, els programes de JavaScript consten d'una sèrie d'instruccions construïdes d'acord amb una terminologia i una sintaxi rigorosament precises.

El llenguatge JavaScript distingeix les majúscules de les minúscules. Per exemple, per a designar el color de fons d'un document cal escriure precisament

i no pas

La unitat bàsica de la programació és la instrucció. Les instruccions poden ocupar més d'una línia, i dues o més instruccions poden ocupar-ne una de sola. En aquest darrer cas cal separar les instruccions amb un punt i coma.

A fi de fer més legible el programa és pràctica habitual

com mostra l'esquema següent:

 

Línies de comentaris

Qualsevol fragment de JavaScript que comenci amb // és un comentari del programador orientat a l'explicació del funcionament del programa. Si el comerntari ha d'ocupar més d'una línia, es fa servir /* ... */:

 

Com observar i modificar els programes

L'edició d'un programa que contingui JavaScript és similar a la d'un altre document HTML que no en contingui.

Les facilitats per a introduir el codi JavaScript mitjançant els editors wysiwyg varien segons les marques i els models.

Quan l'Explorer troba un programa amb un error, presenta un avís a la barra d'estat. Fent clic en el triangle, s'obté una succinta explicació de l'error. En el Netscape i en Firefox escrivim javascript: (sense cap prefix i sense oblidar el dos punts finals!) a la finestra d'ubicació de la barra d'ubicació, ens apareixerà l'explicació de l'error.

Exemple

 

Plantejament previ dels programes de JavaScript

Abans d'iniciar qualsevol programació en JavaScript cal tenir ben clar què és el que volem aconseguir. Tot programa de JavaScript, per complex que sigui, es pot reduir a la fórmula següent:

Quan s'esdevingui el canvi A en l'element inductor B cal que hi hagi el canvi C en l'element induït D.

Això ens porta a haver d'identificar clarament quatre coses:

Molt sovint el canvi en l'element inductor consisteix a recollir dades. Aleshores sorgeixen tres noves preguntes:

Exemple