1. Introducció

 

Índex

Què és el JavaScript

Els documents construïts exclusivament amb els recursos del llenguatge HTML són estàtics; és a dir, mostren sempre els mateixos cpmtinguts i de la mateixa manera. Les possibilitats d'interacció de l'usuari són molt reduïdes, i es limiten al pas d'un document a un altre mitjançant els hipervincles i a la captació i tramesa de dades amb formularis.

El JavaScript és un llenguatge de programació, creat inicialment per Netscape i avui àmpliament - però no totalment - estandarditzat, capaç d'actuar dins els documents HTML i donar-los el caràcter dinàmic que els codis HTML tots sols no poden aconseguir. L'ús del JavaScript s'ha generalitzat i avui tots els navegadors - Chrome, Explorer i Edge, Forefox, Safari i Opera - el reconeixen i l'interpreten.

El JavaScript presenta afinitats amb el llenguatge C++, del qual deriva.

 

Cal aprendre JavaScript?

A Internet hi ha nombrosos llocs on es poden obtenir de franc programes de JavaScript. Què és millor, doncs, aprendre'n o tallar i enganxar?

Sense cap mena de dubtes: totes dues coses. Fer un programa en JavaScript pot arribar a ser molt complex, i potser no queda justificat que una persona hi perdi el temps si abans una altra també n'hi ha perdut i se n'ha sortit. Però també és cert que rares vegades aquests programes es poden adaptar sense cap mena de canvi a les nostres necessitats, i aleshores el coneixement del JavaScript es fa imprescindible.

Si aprofitem un programa escrit per un altre, cal que ens assegurem de si avui encara és vàlid: alguns recursos antics ahn quedat obsolets, i no podem donar per descomptat que l'autor del document l'hagi posat al dia. Assageu-ne el funcionament amb, com a mínim, dos o tres navegadors ben actuals.

 

Qüestions generals de la sintaxi del JavaScript

En tot programa de JavaScript es distingeixen uns elements amb uns determinats atributs, unes instrucccions que duen a terme una determinada operació i uns comentaris, que són explicacions que fa el programador per a si mateix o per a altres.

Com tots els llenguatges de programació, les instruccions dels programes de JavaScript es construeixen d'acord amb una terminologia i una sintaxi rigorosament precises.

Per exemple, a

tenim un element, document (el document sencer), un atribut, .bgColor (el color de fons del document) i una instrucció, = "pink" que significa 'fes que sigui de color de rosa'

 

Línies d'instruccions

La unitat bàsica de la programació és la instrucció. Les instruccions poden ocupar més d'una línia, i dues o més instruccions poden ocupar-ne una de sola. En aquest darrer cas cal separar les instruccions amb un punt i coma.

A fi de fer més legible el programa és pràctica habitual

com mostra l'esquema següent:

 

Línies de comentaris

En els punts que el progaramador consideri oportuns, s'escriuen línies de comentaris, que són ignorats pel navegadors i que l'usuari final no veu. La forma desl comentaris és una d'aquestes dues:

 

Com observar i modificar els programes

L'edició d'un programa que contingui JavaScript és similar a la d'un altre document HTML que no en contingui. El recurs bàsic és doncs l'editor de test simple.

Les facilitats per a introduir el codi JavaScript mitjançant els editors wysiwyg varien segons les marques i els models.

En cas que un progarama contingui errors, no funcionarà, o ho farà deficientment. Els navegadors solen advertir-ne. El Firefox, per exemple, permet escriure javascript: (sense cap prefix i sense oblidar el dos punts finals!) a la finestra d'ubicació de la barra d'ubicació, ens apareixerà l'explicació de l'error.

Exemple

 

Plantejament previ dels programes de JavaScript

Abans d'iniciar qualsevol programació en JavaScript cal tenir ben clar què és el que volem aconseguir. Tot programa de JavaScript, per complex que sigui, es pot reduir a la fórmula següent:

Quan s'esdevingui el canvi A en l'element inductor B cal que hi hagi el canvi C en l'atribut D de l'element E.

Això ens porta a haver d'identificar clarament cinc coses:

Molt sovint el canvi en l'element inductor consisteix a recollir dades. Aleshores sorgeixen tres noves preguntes:

Exemple