Actuació induïda per l'usuari

Abans de respondre la dada sol·licitada pel quadre de diàleg, observa que l'encapçalament i aquest paràgraf ja són presents en pantalla. Això significa que la pregunta es fa després que es carregui aquest paràgraf i abans que es carregui la resta.


En canvi, el text en vermell i aquest paràgraf, com la resta del document, només s'han carregat després que s'hagi respost la pregunta. I ara a continuació hi ha dues mostres de canvis induïts per l'usuari:


Posa el cursor damunt aquest text

I ara fes la teva tria:


Pel que fa a aquest darrer canvi, vegem-ne els passos:


Retorn