Inserció d'un applet de Java


Notem que en aquest cas, com que s'aplica directament un arxiu .class no contingut en cap arxiu .jar, el paràmetre archive no es fa servir.

Els paràmetres Text1 i Text2 són específics d'aquest applet en particular, i els valors que s'hi han assignat poden ésser substituïts per qualssevol altres.


Retorn