7. Retallar, Copiar i Enganxar

 

Retorn


Fases de seleccionar, copiar i enganxarRetallar

Un cop delimitada la selecció, es fa Edita > Retalla. El retall desapareix del lloc on era inicialment i passa al portapapers (memòria intermèdia).

 

Copiar

Un cop delimitada la selecció, es fa Edita > Copia. Com en el cas anterior, el fragment copiat - que també s'anomena retall - passa al portapapers, però no desapareix del lloc on era inicialment.

 

Enganxar

El contingut del portapapers, procedent d'un retall o d'una còpia, es pot enganxar en un lloc diferent. Cal fer Edita > Enganxa.

A continuació, amb l'eina Mou de la Caixa d'Eines desplacem el fragment enganxat al lloc desitjat.

I finalment fem clic a l'exterior del fragment enganxat, amb què aquest queda fixat.

El lloc de destí pot ésser:

Si el document té capes (veure més endavant) podem enganxar el retall en una capa diferent de la de procedència. En general es recomana fer-ho així.

A la dreta, 1) Imatge original; 2) Delimitació amb les tisores màgiques; 3) Selecció; 4) Copia i enganxa. Com resultat, sembla que la llanxa sigui seguida per una altra.

 

Crear una nova imatge amb un retall

Amb un retall podem crear una imatge nova: Edita > Enganxa com a > Nova imatge.

La nova imatge tindrà automàticament les dimensions mínimes exactes necessàries per a contenir sencer el retall.

 

Guies i guillotina

Un altre procediment per a aconseguir ajustaments fins són les guies. Es mostren amb línies fines blaves discontínues, i tampoc no formen part de la imatge. Creem una guia amb Imatge > Guies > Crea una guia; també hi ha una eina per a anul·lar-les.

Amb Visualitza > Ajusta a la graella activat obtenim un efecte d'ajustament automàtic de nous elements.

Una imatge delimitada amb guies pot ésser fragmentada en imatges independents amb l'eina Imatge > Transforma > Guillotina.