13. Sons

Índex | Anterior | Següent

 

13.1. Inserció de sons

Una animació pot contenir sons, que s'insereixen en un fotograma d'una capa que no conté cap altre element. Els sons procedeixen sempre de fonts externes i s'emmagatzemen en la biblioteca del document .fla. El Flash no té eines pròpies per a generar sons, tot i que permet fer-hi determinats retocs.

Els sons s'importen d'una manera anàloga a com s'importen els mapes de bits: anem a File > Import, busquem el fitxer corresponent, i l'importem. Amb això el so queda incorporat a la biblioteca.

La biblioteca d'un document .fla s'obre fent Window > Library; els sons que s'hi contenen s'insereixen en el fotograma actiu, simplement arrossegant-los-hi. A la línia de temps apareix una representació gràfica del so.

Els formats admesos són .wav (en Windows), .aiff (en Macintosh) i .mp3 (en totes dues plataformes). En fer la publicació, el propi programa comprimeix els arxius de so no comprimits, i descarta els sons no usats.

Exemple

 

13.2. Biblioteques de sons

Hi ha una biblioteca comuna amb un apartat que conté sons (Window > Common Libraries > Sounds); es poden importar de la forma habitual, arrossegant el símbol sobre l'escenari. A partir d'aquest moment el símbol passa també a la biblioteca pròpia de l'animació i alhora en queda inclòs un exemplar en el fotograma actiu.

Podem acréixer aquesta biblioteca incorporant-hi més documents .fla que continguin sons, i tenir-los disponibles per a nous usos.

Exemple Un dels sons de les biblioteques comunes. El símbol triangular de la part superior dreta serveix per a engegar-ne l'execució en mode de prova; el quadrat que hi ha al costat, per a aturar-la.

 

13.3. Especificacions de l'execució

Un so es pot executar de diverses maneres; podem fixar-ne les especificacions al quadre contextual Properties (Window > Panels > Sound). Aquestes afecten exclusivament un exemplar del so, de manera que si en una mateixa animació hi ha diversos exemplars d'un mateix so, cada un pot rebre especificacions diferents.

Podem fixar diversos efectes (Effect), establir diversos modes de sincronització (Sync) i fixar un nombre de vegades de repetició (Loops).

Exemple El quadre d'especificacions d'execució dels sons, amb el nom del so triat, i sengles quadres desplegables per a seleccionar l'efecte, per a la sincronització i per a establir el nombre de bucles.

 

13.4. Efectes

Podem seleccionar els efectes següents:

Exemples de diversos efectes.

 

13.5. Sincronització i repeticions

Pel que fa a la sincronització, hi ha dos modes bàsics d'inserció d'un so en una animació, mode d'esdeveniment (Event) i mode de corrent (Stream).

La veritable sincronització és la del mode de corrent: el so i l'animació progressen alhora. Si s'interromp l'animació, s'interromp també el so. Si l'execució de l'animació és més lenta del que caldria (per exemple en un ordinador inadequat), l'animació s'adapta al so, i pot arribar a saltar-se fotogrames per tal de seguir el ritme.

En el mode d'esdeveniment no hi ha una veritable sincronització, sinó dues execucions independents i paral·leles.

Cada un d'aquests modes té avantatges i inconvenients: el mode d'esdeveniment, en independitzar l'execució del so de la de l'animació, produeix millor qualitat de so, però només dóna una sincronització aproximada; el mode de corrent produeix una sincronització perfecta, però la qualitat del so i sobretot la de l'animació poden resultar-ne notablement disminuïdes.

Hi ha, a més, dues altres opcions:

Exemple

 

13.6. Opcions de publicació

A Publish settings > HTML > Flash hi ha, a més de JPEG Quality, que regula el compromís entre qualitat de les imatges i el pes del fixer, la possibilitat d'actuar anàlogament sobre el so.

Hi ha dues tecles Set, una per al mode d'esdeveniment i una altra per al mode de corrent, que donen pas a l'ajustament d'una sèrie de paràmetres. Es recomana la compressió ADPCM per als sons molt curts i MP3 per a tots els altres. Segons el tipus de compressió seleccionat, es poden ajustar la resta de paràmetres.