12. Variants de les interpolacions

Índex | Anterior | Següent

 

12.1. Variants de les interpolacions de moviment

En absència de cap indicació en contra, el moviment entre el punt inicial i el punt final es fa en línia recta i amb velocitat uniforme, i l'orientació del dibuix que es mou és constant (i si el moviment comporta una rotació o un biaix, aquests es produeixen d'una manera uniforme).

Podem alterar aquests comportaments amb l'ús de diversos recursos:

 

12.2. Guies de moviment

Una guia de moviment (Motion guide) és un tipus especial de capa que conté la indicació de l'itinerari que seguirà la interpolació de moviment d'una altra capa associada.

Per crear una guia de moviment seleccionem la capa a la qual la volem associar i hi apliquem Insert > Motion Guide; immediatament damunt de la capa afectada n'apareix una altra amb la indicació Guide. Amb les eines de dibuix hi representem l'itinerari; aquest no serà visible en executar el document .swf resultant.

Activant l'opció snap asseguirem que el centre de la imatge mòbil s'ajusti exactament a la guia.

La bola segueix l'itinerari indicat per una capa guia invisible.

 

12.3. Orientació a la trajectòria

Si no s'especifica el contrari, els dibuixos continguts en una interpolació de moviment es mantenen en tot moment amb l'orientació amb què han estat creats. Però podem aconseguir una orientació a la trajectòria (Orient to path), de manera que en cada moment els eixos vertical i horitzontal inicials del dibuix esdevinguin perpendicular i paral·lel, respectivament, a aquella.

Això s'aconsegueix amb l'opció Orient to path, que es troba en el quadre de Properties (en el quadre de característiques de Frame). Hi ha dues opcions, activat i desactivat; amb la primera, l'orientació s'adapta a la trajectòria; amb la segona, no.

El text, a més de seguir una guia de moviment, s'orienta d'acord amb el recorregut.

 

12.4. Rotació

Una altra possibilitat és la rotació (Rotate), que també s'activa des del quadre de Properties (des del el quadre de característiques de Frame). D'aquesta manera aconseguim que la figura giri alhora que es desplaça. Hi ha quatre opcions: None (sense gir), Auto (gir que correspongui a la transició més simple entre la posició inicial i la posició final), CW (gir en sentit de les broques del rellotge) i CCW (sentit contrari a l'anterior). En aquests dos darrers casos cal indicar el nombre de vegades que s'ha de produir l'efecte.

En aquest exemple s'acumulen dos efectes: d'una banda, una guia de moviment és responsable de la trajectòria de la pilota; de l'altra, s'hi ha aplicat l'opció Rotate > CW amb l'especificació de 10 vegades.

 

12.5. Alentiment

També des del quadre de Properties (des del quadre de característiques de Frame) podem obtenir un efecte d'alentiment (Easing): el moviment de l'objecte s'alenteix a mesura que avança per la trajectòria. Hem de seleccionar-hi un valor numèric, positiu o negatiu. Com més gran sigui el valor triat, més notable serà l'alentiment; si hi seleccionem un valor negatiu, obtenim una acceleració en comptes d'un alentiment.

Aquesta animació conté tres capes; a cada una hi ha un cercle que es mou d'esquerra a dreta. Com que totes tres inicien el moviment en el fotograma 1 i l'acaben en el 200, el temps total esmerçat és el mateix en tots tres casos. La primera bola fa el recorregut amb velocitat constant. La segona, que té un valor d'easing de 50, al principi va més de pressa i després s'alenteix. I la tercera, amb un easing de -50, va lenta inicialment i després s'accelera.

 

12.6. Variants de les interpolacions de forma

En les interpolacions de forma també hi ha la possibilitat d'especificacions diferents:

 

12.7. Consells de forma

Un consell de forma (Shape hint) consisteix en l'associació de determinats punts de la imatge inicial amb punts homòlegs de la imatge final. El procés de canvi serà diferent segons quina sigui aquesta associació.

Ens hem de situar en el primer fotograma i fer Modify > Shape > Add shape hint (Modify > Transform > Add shape hint). Apareix un petit cercle vermell, que arrosseguem al punt desitjat i fem clic; anem al fotograma final i també hi apareix un cercle semblant, que arrosseguem al punt que volem que sigui l'homòleg del primer, i fem clic. El cercle inicial esdevé groc, i el final verd; els punts homòlegs queden identificats per sengles lletres correlatives. Podem repetir aquesta operació tantes vegades com calgui.

Hi ha dues capes; en cada una hi ha un quadrat que es converteix en un triangle. La capa que conté les figures de l'esquerra conté una interpolació de forma sense consells de forma; la de la dreta, amb una determinada especificació de consells de forma.

 

12.8. Tipus de mescla

Una altra variant de les interpolacions de forma és el tipus de mescla (Blend), que pot ésser Distributiva (Distributive) - més suau - o Angular (Angular), que tendeix a mantenir els angles i les rectes. Es tria en el quadre de Properties (Modify > Frame).

Hi ha dos cercles idèntics que es transformen, mitjançant sengles interpolacions de forma, en dos textos també idèntics. La interpolació de les figures superiors exemplifica el tipus de mescla angular; la de les inferiors, el tipus de mescla distributiva.

 

12.9. Alentiment

També les interpolacions de forma poden ser objecte d'alentiment. El concepte és el mateix que en el cas de les interpolacions de moviment, i la manera d'especificar-lo també és la mateixa.