9. Configuració, control i publicació

Índex | Anterior | Següent

 

9.1. Configuració de l'animació

És possible de fixar a voluntat diverses característiques de l'animació; si no ho fem, s'hi assignen les que el programa atribueix per defecte.

Les característiques generals de l'animació s'estableixen a Modify > Document (Document > Movie). En el quadre de diàleg que s'obre es poden fixar les dimensions d'amplada (width) i alçada (height) de l'escenari, la velocitat d'execució (frame rate), expressada en fotogrames per segon, el color de fons de l'animació i les mides que mostrarà el regle si l'activem.

Exemple Aspecte del quadre de configuració de l'animació. Fent clic en l'especificador de color s'obre una paleta semblant a les que permeten seleccionar els colors dels traços i dels farciments.

 

9.2. Paràmetres de publicació

Abans de publicar una animació cal fixar-ne els paràmetres mitjançant els menús continguts a File > Publish Settings. Inicialment s'hi presenten tres blocs: Formats, HTML i Flash.

En el primer es pot triar la publicació del document .swf inserit en un document HTML. Podem desactivar la casella corresponent i prescindir de moment del document HTML i adscriure-hi el document .swf més endavant.

En el bloc HTML podem triar diversos paràmetres. Pot activar-s'hi o desactivar-s'hi l'opció loop: activada (opció per defecte!) s'afegeix al codi HTML un paràmetre que comporta l'execució repetida de l'animació; en cas contrari, s'executa una sola vegada. També podem seleccionar la qualitat de la reproducció i els recursos consumits per l'ordinador client. Podem triar entre low, autolow, autohigh, high i best. Aquest paràmetre no afecta la qualitat del fitxer .swf, sinó exclusivament la de l'execució.

En el bloc Flash es pot ajustar el paràmetre JPEG Quality. Aquest ajustament estableix el compromís final entre el pes del fitxer i la qualitat d'aquest.

 

9.3. Publicació

La forma bàsica de publicació consisteix a emprar el mandat File > Publish. Els arxius creats van a parar al directori mateix on hi ha el fitxer .fla del qual es parteix.

Hi ha formes alternatives. L'opció File > Publish preview és en realitat de publicació i de prova alhora; també es pot fer File > Export Movie; en aquest cas es pot seleccionar un directori de destí diferent de l'actual.

 

9.4. Codi HTML

L'estructura recomenada per a la inserció d'un document .swf en un document HTML és la següent:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="amplada" height="alçada">
  <param name="movie" value="nom.swf">
  <param name="quality" value="high">
  <embed src="nom.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" width="amplada"
height="alçada">
  </embed>
</object>

on amplada i alçada són les dimensions en píxels de l'animació i nom.swf és el nom del fitxer.

S'hi pot afegir un altre paràmetre, loop, amb els valors de true (execució reiterada) i false (execució una sola vegada). En el cas de l'embed aquesta especificació adopta també la forma d'atribut, com totes les altres).

Si optem per la publicació automàtica en el marc d'un document HTML, l'estructura anterior esdevé més complexa. S'hi inclouen els connectors per al cas molt improbable que algú treballi amb un equip que no disposi de l'intèrpret de Flash; a més s'hi inclouen les especificacions que hàgim seleccionat en configurar l'animació i en fixar els paràmetres de la publicació; si no n'hem seleccionat cap, s'hi apliquen els que el programa subministra per defecte. El resultat és de l'estil del següent:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
WIDTH=400 HEIGHT=150>
     <PARAM NAME=movie VALUE="nom.swf">
     <PARAM NAME=quality VALUE=high>
     <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
     <EMBED src="nom.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=400 HEIGHT=150
     TYPE="application/x-shockwave-flash"
     PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?
     P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
     </EMBED>
</OBJECT>

El codi comprès entre <object> i </object> pot ésser copiat o retallat, i enganxat en un document HTML diferent més complex que, a més del fitxer .swf, contingui altres elements o especificacions.

 

9.5 Adequació a les especificacions del W3C

Cal notar que l'estructura indicada en el parágraf anterior no compleix les especificacions que estableix el W3C: <embed> no és una etiqueta reconeguda, i l'ús que s'hi fa d'<object> no és estàndard, ja que l'objecte s'hi hauria de determinar mitjançant l'atribut data i no pas mitjançant un paràmetre.

S'han desenvolupat diverses formes compatibles d'inserció del Flash, les unes amb HTML sol, i les altres amb la participació d'algun programa de JavaScript.

Més informació sobre aquest aspecte en el capítol 19 del Curs d'HTML.

 

9.6. Altres formats de publicació

A més del format .swf, hi ha altres formats de publicació, que es seleccionen a File > Publish settings > Formats). Podem

L'opció de convertir-ho en una imatge .jpg fa aparèixer una pestanya que dóna pas a un menú on podem ajustar-ne la qualitat.

Anàlogament, la conversió en .gif ens permet a) establir que el fons sigui trasparent; b) que la càrrega de la imatge sigui en l'anomenat mode entrellaçat, i c) la ja al·ludida conversió de l'animació en un .gif animat.

 

9.7. Exportació com a pel·lícula en format avi

Un document .fla també es pot desar en el format .avi de Windows, amb diverses possibilitats de compressió. Per a això cal seleccionar File > Export Movie > Windows AVI i fixar els paràmetres sol·licitats.

Exemple