5. Objectes, grups i piles

Índex | Anterior | Següent

 

5.1. Objectes

Quan fem servir qualsevol eina de creació o modificació del contingut gràfic d'una capa d'un fotograma, aquest queda constituït per un conjunt d'objectes (object).

Una bona manera d'observar individualitzadament els objectes consisteix a fer un sol clic en un punt amb l'Arrow Tool activat: allò que queda seleccionat és justament un objecte individual.

Cal notar que en Flash el terme objecte es fa servir amb dos sentits totalment diferents: en un sentit, l'objecte és sinònim d'element individual d'un dibuix; en la programació d'accions interactives, el terme objecte es fa servir amb el sentit habitual que s'hi dóna en la programació orientada a objectes. De moment només ens referirem al primer significat.

 

5.2. Grups

Seleccionant dos o més objectes (amb Arrow Tool o amb Lasso Tool i aplicant-hi Modify > Group, aquells queden agrupats. Un rectangle blau, que no forma part del dibuix i que desapareix en fer clic fora, ho indica.

A partir d'aquest moment, els grups es copien, s'enganxen o es desplacen en bloc.

Els grups es seleccionen amb un sol clic sobre qualsevol punt dels objectes que els componen; immediatament apareix el rectangle blau indicador de grup.

Exemple Dos dibuixos inicialment independents s'han agrupat. Quan el grup és seleccionat, apareix a l'escenari del fitxer .fla enquadrat en una línia blava fina.

 

5.3. Modificacions globals d'un grup

Podem introduir determinades modificacions globals en els grups; són les que s'exposen a continuació:

Per a dur a terme aquests canvis cal seleccionar l'exemplar amb un sol clic i fer servir els procediments ja exposats.

Hem convertit el dibuix superior en un grup; l'hem seleccionat i l'hem copiat en una posició diferent, i finalment l'hem esbiaixat. Els diversos components del grup s'han modificat solidàriament.

 

5.4. Desfer un grup

La creació d'un grup és una operació reversible; per desfer un grup cal seleccionar-lo i aplicar-hi Modify > Ungroup. De moment quedaran seleccionats tots els objectes, però fent clic a l'exterior desapareix la selecció, i ja es pot seleccionar cada un dels objectes per separat.

 

5.5. Modificacions en els elements d'un grup

També podem fer modificacions sobre un element d'un grup sense desfer-lo. Cal fer un doble clic sobre el grup; apareix un rectangle lluminós amb la indicació Group en el requadre de la línia de temps, i els altres objectes de l'escenari apareixen en color més apagat.

Ara podem editar per separat els diversos components del grup. Fem les modificacions convenients amb les eines habituals i en acabar, fem doble clic a l'exterior. El conjunt modificat continuarà comportant-se com un grup.

 

5.6. Piles

Quan dos farciments idèntics es posen en contacte constitueixen immediatament un sol objecte. Quan un traç o un farciment queden totalment interromputs per un altre element, queden immediatament dividits en objectes diferents.

Per a evitar aquests dos efectes cal constituir un grup independent amb cada un dels objectes; d'aquesta manera quan coincideixen temporalment - per exemple mentre dura l'edició d'un fotograma - constitueixen una pila, en què cada element conserva en tot moment la individualitat. Podem concebre les piles com una mena de subcapes que hi ha dins una capa.

Hem dibuixat el rectangle verd, i damunt hi hem posat la figura blava. Després hem volgut arrossegar el rectangle cap a la dreta, però com que la figura blava el travessa totalment, l'ha fragmentat, i només hem aconseguit arrossegar el fragment dret. Per preservar-ne la integritat hauríem d'haver creat una pila; d'aquesta manera els dos dibuixos haurien conservat la independència. També n'hauríem preservat la indepenència col·locant-los en dues capes diferents.