4. Modificacions

Índex | Anterior | Següent

 

4.1. Selecció

Fem les seleccions amb Arrow Tool (dins Tools): un traç, amb un clic (si la línia és poligonal, doble clic); un farciment, amb un clic, i un conjunt format per un traç (o diversos traços) i el seu farciment, amb doble clic sobre el farciment.

Exemple El conjunt seleccionat queda representat en pantalla d'una forma lleument difuminada, com es veu en un dels segments d'aquesta imatge.

Amb Lasso Tool es pot seleccionar un sector de perímetre irregular. Té dos modes: Polygon (clic en els vértexs i doble clic en tornar al primer vértex) i Magic Wand (traç a mà alçada); aquest darrer té diverses opcions.

S'anul·la la selecció fent clic en qualsevol punt de l'escenari exterior a la selecció.

 

4.2. Tallar, copiar i enganxar

Un cop feta una selecció, aquesta es pot tallar, copiar i enganxar. Edit > Cut, Edit > Copy i Edit Paste funcionen com de costum. Podem enganxar un dibuix en el mateix fotograma de procedència o en un altre fotograma, de la mateixa capa o d'una altra capa. Hi ha, a més, l'opció Paste in place: Paste col·loca la còpia en el centre del fotograma; en canvi, Paste in place la col·loca en el lloc equivalent a aquell d'on ha sortit.

 

4.3. Desplaçar

Per a fer un desplaçament dins un mateix fotograma, es selecciona l'objecte i, sense més, a continuació s'arrossega. Si alhora premem Mayús, el moviment es produirà segons línies múltiples de 45 graus.

Si el desplaçament és a un altre fotograma o a una altra capa, l'operació d'arrossegar es fa immediatament després de fer Paste o Paste in place.

 

4.4. Esborrar

Podem esborrar un element sencer seleccionant-lo i prement Supr.

Si només volem esborrar una part d'un objecte, fem servir Eraser Tool. Aquesta eina pot ésser aplicada de diverses maneres: donant una forma o una altra a la goma d'esborrar i triant l'extensió d'allò que s'esborra, mitjançant les opcions Normal, Fills, Lines, Selected line i Inside, de funcionament anàleg al del pinzell.

S'ha dibuixat un rectangle amb vora; a continuació s'hi ha aplicat la goma d'esborrar amb l'opció Lines (a l'esquerra) i amb l'opció Fills (a la dreta).

I amb l'opció Faucet buidem un traç o un farciment sencers fent clic sobre aquests.

 

4.5. Alinear, distribuir i adaptar les mides

Cal seleccionar un conjunt d'objectes, anar a Window > Align (Window > Panels > Align) i seleccionar alguna de les múltiples opcions. Mantenint uns instants el cursor sobre cada opció, obtenim una descripció del que fa.

Amb l'ajuda de la quadrícula s'han dibuixat quatre cercles iguals aproximadament sobre la mateixa línia horitzontal i distribuïts a igual distància l'un de l'altre; després, amb les opcions space evenly horizontally i align vertical center, s'ha realitzat l'ajustament exacte.

 

4.6. Modificació d'estils i colors

Per canviar el color d'un traç o d'un farciment es selecciona l'objecte corresponent i es fa clic en la paleta corresponent dins Tools > Colors o a Window > Properties (Tools > Colors o Window > Panels > Stroke); el color canviarà immediatament. Si el color és especial pel matís o la transparència, cal haver-lo preparat abans, de manera que sigui disponible a la paleta.

Amb Tools > Eyedropper Tool (Tools > Dropping Tool) podem copiar les característiques d'un traç o d'un farciment amb un clic i aplicar-los, amb un segon clic, a un altre traç o farciment, que canviarà instantàniament.

Per canviar l'estil d'un traç cal seleccionar-lo i fer un nou ajustament d'estil a Window > Properties (Window > Panels > Stroke); aquest quedarà reflectit immediatament en l'objecte seleccionat.

En primer lloc s'ha dibuixat el rectangle; a continuació s'ha seleccionat el traç inferior i a continuació se n'ha canviat el gruix.

 

4.7. Canviar les mides, esbiaixar i fer girar

Aquestes operacions es realitzen seleccionant en primer lloc l'objecte i aplicant-hi Modify > Transform, que té diverses opcions; les principals pel que fa als canvis indicats són:

Inicialment s'ha dibuixat la figura de l'esquerra. Amb les eines Copy i Paste n'han estat creades tres còpies. Finalment, s'hi han introduït variacions: la segona s'ha engrandit, la tercera s'ha girat i la quarta s'ha esbiaixat.

 

4.8. Reflectir

Podem obtenir imatges que siguin el reflex de l'original segons un eix de simetria vertical o horitzontal seleccionant-les i aplicant-hi Modify > Transform > Flip Vertical o Modify > Transform > Flip horizontal, respectivament.

La imatge que ocupa la posició superior esquerra és l'original. A la dreta n'hi ha una de reflectida verticalment i a sota una de reflectida horitzontalment.

 

4.9. Deformar

Podem fer deformacions elementals dels traços cal fer una selecció amb Arrow Tool o amb Lasso Tool, i a continuació fer clic sobre un punt d'un traç i arrossegar-lo. (Atenció: apareix una fletxa amb una petita icona corbada, senyal que podem fer la deformació, diferent del senyal de desplaçament que apareix quan hem seleccionat un farciment o un dibuix complet).

Per a realitzar deformacions més complexes i precises, cal fer la selecció amb Subselect Tool. Apareixen punts d'ancoratge damunt els traços i, en el cas de les corbes, selectors de tangents. Uns i altres poden ésser desplaçats. Finalment, fem clic en un punt exterior, amb la qual cosa eliminem la selecció i acabem el procés.

Si cal, podem afegir més punts d'ancoratge activant Pen Tool i fent clic en el punt desitjat, i suprimir-ne portant-hi el cursor i prement Supr.

En tots els casos, quan el traç deformat conté en el seu inferior un farciment, aquest s'adapta automàticament als nous límits del traç envolvent.

Exemple
1) Dibuix original; 2) Hi apliquem Subselect Tool i apareixen els punts d'ancoratge; 3) Arrosseguem un d'aquests punts i apareixen selectors de tangents; 4) Arrosseguem un selector de tangents, i 5) Fem clic a l'exterior del dibuix.

 

4.10. Optimitzar corbes

L'optimització de corbes redueix considerablement el pes del fitxer, sense gaire pèrdua de precisió. Es selecciona la corba, s'activa Modify > Optimize i es precisen els paràmetres sol·licitats.

 

4.11 Modificar un degradat

Amb l'eina Tools > Fill Transform Tool (absent en el Flash 5) es poden variar les característiques geomètriques (centre i extensió) d'un degradat seleccionat.