3. Creació de dibuixos vectorials

Índex | Anterior | Següent

 

3.1. Ús de les eines de dibuix

Les eines de dibuix es troben agrupades en el menú Tools.

Les eines es seleccionen fent-hi clic damunt. Després, llevat que aquí s'indiqui el contrari, s'arrossega el cursor per l'escenari fins a obtenir l'efecte desitjat. Algunes eines presenten un quadre d'opcions contextual, situat a la part inferior del quadre d'eines.

En les formes obtingudes amb les eines de dibuix es distingeix el traç (stroke) i el farciment (fill). Hi ha eines que dibuixen traços, eines que dibuixen farciments i eines que dibuixen alhora un traç i un farciment.

 

3.2. Eines que dibuixen traços

Amb l'eina Line Tool obtenim segments rectilinis. Prement alhora Mayús aquests tindran una orientació múltiple de 45 graus.

Amb Pencil Tool podem fer línies de qualsevol forma. Fent clic al botó d'opció podem triar Ink (manté la línia tal com la fem), Smooth (suavitza les corbes) i Straighten (rectifica la línia a segments rectilinis i corbes suaus). Prement alhora Mayús obtenim rectes horitzontals o verticals.

Amb Pen Tool obtenim segments rectilinis i curvilinis suaus. Fem clic en un primer punt i després en el segon: quedaran units per un segment rectilini. Fem clic en un tercer punt, i queda unit al segon, i així successivament, fins que fem doble clic en l'últim. (Cal notar que mentre no es conclou l'operació, els traços apareixen en un color que no és l'especificat per als traços).

Si la figura dibuixada es tanca sobre si mateixa, s'omple del farciment que hi hagi seleccionat.

Si immediatament després de fer clic arrossegem una mica el cursor, obtindrem selectors de tangents, que podem triar; en aquest cas els traços obtinguts seran curvilinis.

Opcions Ink, Straighten i Smooth de Pencil Tool. Creació d'una recta amb Pen Tool. Creació d'una corba de Bézier de dos trams amb Pen Tool.

 

3.3. Eines que creen farciments

Amb Brush Tool obtenim farciments sense traç que els envoltin. Hi ha tres opcions: pintar arreu (Normal), sense tapar els traços preexistents (Fill), només en les àrees buides (Behind), en una àrea prèviament seleccionada (Selection) o en l'interior d'una superfícies delimitada per traços (Inside).

Amb Paint Bucket Tool podem omplir amb un farciment un perímetre tancat que no en tingui (o que no tingui el que desitgem). Hi ha diverses opcions que permeten farcir els perímetres encara que no siguin totalment tancats.

Efectes de Brush Tool amb les opcions Normal, Fill, Behind i Inside. Efecte de Paint Bucket Tool amb l'opció d'omplir una superfície no totalment tancada.

 

3.4. Eines que dibuixen traços i farciments alhora

Amb Oval Tool obtenim el·lipses (no pas òvals, malgrat el nom); si premem alhora Mayús, circumferències.

Amb Rectangle Tool obtenim rectangles. Si premem alhora Mayús obtenim un quadrat, i activant la tecla que apareix a Options, podem fer que el rectangle o el quadrat tinguin els vértexs arrodonits un nombre de píxels que es pot triar.

Un cercle, un quadrat i un rectangle amb els vértexs arrodonits.

 

3.5. Gruix i estil dels traços

Podem escollir el gruix i l'estil (continu, punts, traços curts, etc.). Aquesta selecció es fa des del menú contextual Properties, que apareix quan seleccionem una eina de traç o de traç i farciment. (Window > Panels > Stroke.)

Exemple
Opcions de l'eina de dibuixar rectangles: selecció de la forma, el gruix i el color del traç, del color del farciment i la possibilitat d'arrodonir els vértexs.

 

3.6. Especificació dels colors

Els colors es poden seleccionar a dos nivells: una paleta bàsica de 216 colors i colors a mesura de l'usuari.

Dins Tools hi ha una icona per al color dels traços i una altra per al color del farciment. Fent clic en una d'aquestes icones s'obre el quadre amb la paleta; aleshores fem clic en un dels colors predeterminats, que així queda seleccionat. El menú contextual Properties corresponent a les eines de dibuix conté unes icones anàlogues, amb funcionament igual. (Tools > Icones de colors o Window > Panels > Fill.)

Podem obtenir colors a mida amb el mesclador de colors, a Window > Color Mixer (Window > Panels > Mixer). Fent clic a la icona de la dreta podrem seleccionar les unitats de mesura dels colors (RGB amb l'escala 0-255 o HSB, i alhora apareix la mesura RGB amb l'escala Hex) (Tres opcions independents en el Flash 5). A continuació podem aplicar els paràmetres dels nous colors bé als traços bé als farciments (es presenten les dues opcions).

Un cop ajustat un color nou, podem desar-lo per a operacions posteriors. Cal fer clic a l'opció Add Swatch; el color queda memoritzat i es pot recuperar accedint a Window > Color Swatches (Window > Panels > Swatches) on són seleccionats d'una manera anàloga a la dels colors de la paleta bàsica.

 

3.7. Colors parcialment transparents

El color d'un traç o d'un farciment pot ésser parcialment transparent. A Window > Color Mixer (Window > Panels > Mixer) es pot fixar un paràmetre anomenat Alpha, que oscil·la entre el 0% (transparència total) i el 100% (opacitat total). L'ús de colors transparents és molt important quan es treballa amb més d'una capa.

 

3.8. Gradients

Si a Window > Color Mixer (Window > Panels > Fill) escollim Linear gradient o Radial gradient en comptes de Solid, obtindrem gradients entre colors diferents. Inicialment hi ha dos símbols que indiquen els límits d'un gradient entre blanc i negre; aquests límits es poden desplaçar arrossegant i se'n poden crear de nous fent clic en el punt desitjat; per a cada límit cal seleccionar el color desitjat.

Color #08c0c0 (a dalt) i #7777b7 (al mig); degradat entre dos colors (a baix).