2. Operacions elementals i àmbit de treball

Índex | Anterior | Següent

 

2.1. L'àmbit de treball

Quan activem el programa, ens apareixen en la pantalla una sèrie d'elements:

La posició dels menús i quadres de diàleg queda memoritzada en tancar una sessió, de manera que en començar la següent reapareixen en el mateix estat.

 

2.2. Creació i represa

Quan obrim el Flash ens apareix un document .fla en blanc a punt de començar-hi a treballar. Aquest document s'anomena Untitled-1 (Movie 1), i resideix en un dels directoris del propi Flash. És possible assignar-li un nom diferent en un directori diferent; quan publiquem el document .swf, aquest quedarà situat en el mateix directori on hi hagi el document .fla i, en absència d'indicació en contra, rebrà el mateix nom.

File > Open, File > Close, File > Exit, File > Save i File > Save as funcionen de la manera habitual.

Mentre no desem el fitxer .fla, podem desfer, per ordre invers, les darreres accions dutes a terme; per a això fem servir Edit > Undo o la icona Undo.

 

2.3. L'escenari

L'espai on es preparen els fotogrames s'anomena escenari (stage), i consisteix en un rectangle de les dimensions del fotograma. L'escenari pot veure's a mida natural o a una escala diferent; seleccionem els que ens convingui des de la part inferior esquerra del que apareix en pantalla.

Habitualment els dibuixos es fan dins l'escenari. Però també poden fer-se parcialment o totalment fora de l'escenari; això és útil quan calgui crear una animació en què un element apareix des de l'exterior o hi va a parar.

 

Exemple
A la part superior hi ha la barra d'eines; immediatament dessota hi ha la barra d'icones. Més avall hi ha la Timeline, amb el detall de les capes (en aquests moments només n'hi ha una) i la numeració dels fotogrames. El rectangle blanc amb una figura dins és l'escenari. A la dreta es pot veure el quadre de Tools.

 

2.4. Eines de suport

A fi de facilitar el treball de dibuix sobre l'escenari, podem incloure-hi un regle, activat a View > Rulers, les unitats del qual s'ajusten a Modify > Movie > Ruler Units, i una quadrícula, activada a View > Grid > Show Grid. Aquestes opcions són només d'ajuda, i no influeixen en el resultat final.

Exemple Vista parcial de l'escenari amb els regles i la quadrícula.

 

2.5. Tools (Eines de dibuix)

El quadre Tools conté les eines de dibuix vectorial i els controls més bàsics de les característiques d'aquests: eines de dibuix, goma d'esborrar, eines de selecció, eines d'assignació de colors, quadre contextual d'opcions...

Aquest quadre només té dues posicions, obert i ocult; es passa de l'un a l'altre mitjançant Window > Tools.

 

2.6. Timeline (Línia de Temps)

El conjunt de fotogrames i capes es presenta, mentre dura l'edició, en un esquema de doble entrada anomenat Timeline. Les capes s'hi representen mitjançant franges horitzontals, i els fotogrames, mitjançant quadrets dins de les franges de capa; els fotogrames són identificats mitjançant una escala numerada auxiliar.

La línia de temps té tres posicions: ocult, tancat i obert (Sempre obert en Flash 5). Passem de la posició oculta a oberta (i al revés) fent View > Timeline, i de la posició oberta a tancada fent clic a la pestanya Timeline.

En crear un document nou, aquest només té una capa, anomenada Layer 1. En qualsevol moment se'n poden crear més fent Insert > Layer.

Per suprimir una capa, la seleccionem i l'arrosseguem a la paperera que hi ha en la barra inferior de la línia de temps.

 

2.7. Creació de capes i de fotogrames

Els fotogrames clau es creen fent clic en el punt adient de la línia de temps i fent Insert > Keyframe. Per excepció el primer fotograma de cada escena esdevé clau automàticament.

Quan creem un fotograma clau (altre que el primer) ens apareix amb el mateix contingut que el darrer, seleccionat. Aquest contingut pot ésser confirmat (fent clic), modificat, desplaçat o anul·lat.

Els fotogrames clau en blanc es creen fent Insert > Blank keyframe.

 

2.8. Elements actius

Mentre dura l'edició, en cada moment és actiu un únic fotograma d'una única capa.

Per canviar de capa activa n'hi ha prou de fer clic en el rètol corresponent; per canviar de fotograma actiu, cal fer clic en el requadret corresponent.

exemple

La línia de temps indica que hi ha dues capes, Layer 2 i Layer 1. Els cercles indiquen els fotogrames clau. Els rectangles petits indiquen el final del domini del fotograma clau anterior. El rectangle de fons negre i símbols blancs indica l'element actiu en aquest moment. (Símbols lleugerament diferents en el Flash 5).

 

2.9. Altres menús i quadres de diàleg

Hi ha d'altres menús i quadres de diàleg, alguns contextuals; s'hi accedeix mitjançant un conjunt de pestanyes que els obren i els tanquen: Color swatches, Properties, Transform, etc. (Window > Panels).

 

2.10. Publicació

Un cop concloses les tasques de creació dels continguts d'un document .fla, el convertim en un document .swf contingut en un document HTML, fent File > Publish.

El fitxer HTML creat així conté exclusivament el codi necessari per a la visualització de l'animació; després hi podem afegir qualsevol altre element escrivint-hi el codi directament o amb un editor d'HTML. També podem tallar la part de codi corresponent a l'animació i passar-la a un document HTML més complex.

El procediment descrit és només el més elemental dels possibles; més endavant se n'explicaran diverses variants.