1. Conceptes bàsics

Índex | Següent

 

1.1. Animacions de Flash

Les animacions de Flash subministren imatges en moviment amb capacitat interactiva. Es construeixen amb l'editor de Flash, producte comercial de Macromedia (actualment incorporat a Adobe), i s'executen amb reproductors de la mateixa empresa, de distribució gratuïta, i que avui són incorporats en origen als ordinadors.

Hi ha diverses versions de Flash; aquestes notes corresponen a la versió Flash MX, i es fan referències ocasionals al Flash 5, escrites en gris.

 

1.2. Creació de les animacions de Flash

Mentre dura el procés de creació d'una animació de Flash, aquesta és continguda en un fitxer .fla. Mitjançant un procés anomenat publicació, es crea un nou fitxer .swf, que ja no es pot modificar. Per a la seva distribució, aquest nou fitxer queda inclòs normalment - però no únicament - en un document HTML.

Un cop creat el fitxer .swf, és convenient guardar els fitxers .fla, bé per a modificacions posteriors, bé per a adaptacions.

Exemple Icones corresponents als fitxers .fla (a l'esquerra) i als fitxers .swf (a la dreta).

 

1.3. Fotogrames i capes

Des del punt de vista del procés d'edició - o sigui, dels fitxers .fla -, una animació de Flash consisteix en un conjunt de fotogrames (frame).

Els fotogrames s'organitzen en dues dimensions, una de temporal i una altra de nivell.

D'acord amb la dimensió temporal, els fotogrames es presenten en pantalla l'un darrere l'altre; d'aquesta manera fan la sensació de canvi i de moviment.

A més els fotogrames s'estructuren en capes (layer). Les parts de fotograma que no tenen contingut són transparents, i permeten veure el contingut dels fotogrames simultanis de les capes inferiors.

En aquest exemple s'il·lustren els conceptes fonamentals. La ràpida successió de fotogrames fa la sensació de moviment d'una de les figures. Pel que fa a les capes, determinen quin objecte queda damunt quan es creuen.

 

1.4. Tipus de fotogrames

Hi ha tres tipus de fotogrames:

 

1.5. El problema del pes

És prou sabut que el problema fonamental d'internet és la velocitat de transmissió de les dades, i que això fa fonamental que els fitxers - en aquest cas les animacions de Flash - siguin petits o, com se sol dir, tinguin poc pes, a fi que puguin circular fluïdament per la xarxa. Constantment trobarem referències a diversos recursos per reduir aquest pes.

 

1.6. Elements dels fotogrames clau

Els fotogrames clau contenen elements de tipus diversos:

 

1.7. Imatges de bits i imatges vectorials

Les imatges de bits i les imatges vectorials memoritzen imatges mitjançant procediments totalment diferents, dels quals es deriven propietats diferents.

Les imatges de bits consisteixen en especificacions píxel a píxel. Com més píxels té una imatge, més bona és la definició obtinguda, però també més gran el pes de l'arxiu. Per això a internet es procura fer servir formats comprimits (principalment .gif i .jpg) a fi que no pesin massa. I si s'amplien més enllà de la seva mida natural, aviat comencen a veure's granulades.

Les imatges vectorials queden emmagatzemades com fórmules matemàtiques, que són interpretades i traduïdes a especificacions bit a bit pel programa només en el moment de la reproducció. Un canvi d'escala no n'afecta la qualitat. L'inconvenient que tenen és que només s'obtenen mides d'arxiu raonables quan les figures són més o menys geomètriques. A mesura que les imatges es fan més complexes, aviat es planteja la necessitat d'un compromís entre la qualitat i el pes de l'arxiu.

 

1.8. Escenes

Una animació es pot organitzar en escenes. En absència de cap indicació en contra, les escenes s'executen seqüencialment.

Inicialment l'animació té una única escena. Podem crear-ne més fent Insert > Scene. Cada escena té una línia de temps i una estructura de capes independent.

Un quadre situat a la part inferior (a la part superior) de la línia de temps ens indica en quina escena ens trobem.

Per passar de l'edició d'una escena a la d'una altra hem d'anar a Window > Scene (Window > Panels > Scene), on apareix un quadre amb totes les que hi ha; fent clic en la que ens interessi, aquesta es presentarà en pantalla.

Quan es creen, les escenes s'anomenen Scene 1, Scene 2, etc. Podem canviar-ne els noms fent doble clic en la icona corresponent en el quadre d'escenes i escrivint el nom nou.

Per suprimir una escena - i tot el seu contingut! - la seleccionem i a continuació fem Insert > Remove scene.

Exemple Indicació de l'escena, immediatament sota la línia de temps.

 

1.9. Accions

Els fotogrames, directament o a través de botons, poden tenir associades una sèrie d'accions (action) que permeten que l'animació sigui interactiva; és a dir, que respongui a condicions exteriors, sigui a voluntat de l'usuari (un clic del ratolí, l'entrada d'un text o d'un nombre, etc.) o dependents de diversos factors (rellotge de l'ordinador, etc.)

En aquesta animació, un rectangle es converteix a poc a poc en un òval; però aquest procés només s'engega quan fem clic damunt el botó Play.