Curs elemental d'Estadística

 

1. Conceptes fonamentals 13. Estimació de la desviació estŕndard
2. Representacions grŕfiques 14. Estimació de la mitjana aritmčtica, II
3. Centralitat i dispersió, I 15. Diferčncies entre mitjanes
4. Centralitat i dispersió, II 16. Proporcions
5. Estandardització d'una distribució 17. Estimació de proporcions
6. Probabilitat 18. Dispersió i covariŕncia
7. Distribució binomial 19. Línies d'ajustament
8. Distribució normal 20. Correlació
9. Relacions entre z i P 21. Estimació de la correlació
10. Mostres i mostreig 22. La lňgica dels contrasts d'hipňtesis
11. Teoria elemental de les mostres 23. Disseny de regles de decisió
12. Estimació de la mitjana aritmčtica, I 24. Potčncia
  Taules

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte